Pu­no su­igra­ča iz re­pre­zen­ta­ci­je na­vi­ja­lo je za Ri­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Je­su li vam su­igra­či iz re­pre­zen­ta­ci­je čes­ti­ta­li na ti­tu­li? – Da, svi! Kad su Mo­drić i Ko­va­čić doš­li, mi smo im čes­ti­ta­li na nas­lo­vu pr­va­ka Europe, a od­mah su i oni na­ma. Stvar­no se to i pra­ti i gle­da. Mis­lim da je pu­no njih i na­vi­ja­lo ove se­zo­ne za Ri­je­ku, da se ne­što ma­lo pro­mi­je­ni, da nam hr­vat­ski no­go­met pos­ta­ne raz­no­vr­s­ni­ji, da ni­je do­sad­no. Ali Ni­ko­la Ka­li­nić je re­kao da Ri­je­kin nas­lov ni­je ni­ka­ko do­ži­vio, jer ni­je bi­lo Haj­du­ka u utr­ci... – Si­gur­no je Ni­ko­la pra­tio ras­plet HNL-a, nor­mal­no i Haj­duk, a nje­go­vo je pra­vo da mu ni­je bit­no tko će bi­ti pr­vak iz­me­đu Di­na­ma i Ri­je­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.