Hr­va­ti la­ko pro­tiv Aus­tra­li­je (8:3), Šet­ka za­bio s po­lo­vi­ce ba­ze­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić

Hr­vat­ska je pro­tiv Aus­tra­li­je os­tva­ri­la tre­ću po­bje­du u sku­pi­ni i osvo­ji­la pr­vo mjes­to, te iz­bo­ri­la če­t­vr­t­fi­na­le s Ka­zah­s­ta­nom Naj­bo­lji hr­vat­ski va­ter­po­lis­ti os­tva­ri­li su pr­vi dio pla­na na za­vr­š­nom tur­ni­ru Svjet­ske li­ge u Ru­zi. S tri po­bje­de u sku­pi­ni osvo­ji­li su pr­vo mjes­to, pa će se u da­naš­njoj če­t­vr­t­fi­nal­noj run­di su­če­li­ti s naj­sla­bi­jom re­pre­zen­ta­ci­jom iz sku­pi­ne A, a to je Ka­zah­s­tan. Po­s­ljed­nji dvo­boj u sku­pi­ni iz­a­bra­ni­ci Ivi­ce Tuc­ka odi­gra­li su s Fa­to­vi­će­vom Aus­tra­li­jom i po­bi­je­di­li 8:3. Vi­dio se umor kod na­ših igra­ča, jer oni uz odi­gra­va­nje utak­mi­ca po­ma­lo i tre­ni­ra­ju, ali opet je sve u na­šoj igri iz­gle­da­lo vr­lo so­lid­no, a u obra­ni čak bes­pri­je­kor­no. Mla­dos­taš Ivan Mar­ce­lić stao je na vra­ta umjes­to ju­ga­ša Mar­ka Bi­ja­ča i bio iz­vr­stan. Mar­ce­lić je obra­nio čak 12 uda­ra­ca i pri­mio sa­mo dva po­got­ka. - U na­pa­du nam je ma­lo šte­ka­lo, ali kad igra­mo do­bro u obra­ni, on­da za nas pro­ble­ma ne­ma. Ba­rem pro­tiv ovak­vih su­par­ni­ka kao što su Aus­tral­ci. I iz­bor­nik nam ka­že da se uvi­jek mo­že­mo os­lo­ni­ti na obra­nu, ta­ko je bi­lo i ovaj put. U tom di­je­lu su­igra­či su odi­gra­li vr­lo čvr­sto, po­kret­lji­vo, a kad se ta­ko igra, on­da je i na­ma vra­ta­ri­ma lak­še - ka­že Mar­ce­lić ko­je­ga mo­že­mo pro­gla­si­ti ju­na­kom ove po­ma­lo čud­ne utak­mi­ce s ma­lo po­go­da­ka. Na­ši su igra­či dvi­je če­t­vr­ti­ne, pr­vu i tre­ću, do­bi­li s po 3:0, a dru­gu su čak iz­gu­bi­li s 0:1. Fan­tas­ti­čan gol go­to­vo s po­lo­vi­ce ba­ze­na pos­ti­gao je Šet­ka u po­s­ljed­njoj se­kun­di tre­će če­t­vr­ti­ne. Do­veo je Hr­vat­sku u vod­stvo sa 6:1 i ta­ko od­lu­čio po­bjed­ni­ka. Os­ta­li re­zul­ta­ti 3. ko­la: Sr­bi­ja - SAD 15:8, Ita­li­ja - Ka­zah­s­tan 14:6, Ru­si­ja - Ja­pan 12:5. Pa­ro­vi če­t­vr­t­fi­na­la: Ita­li­ja - Aus­tra­li­ja, Ru­si­ja - SAD, Sr­bi­ja - Ja­pan, Hr­vat­ska - Ka­zah­s­tan.

An­đe­lo Šet­ka pos­ti­gao je tri po­got­ka u po­bje­di 8:3 nad Aus­tra­li­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.