Os­tav­ka pr­vog va­ti­kan­skog re­vi­zo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Li­be­ro Mi­lo­ne (68), pr­vi glav­ni va­ti­kan­ski re­vi­zor, na­kon dvi­je go­di­ne ra­da dao je os­tav­ku, ko­ju je pa­pa Fra­njo i pri­hva­tio. “Za­klju­ču­je se, za­jed­nič­kim su­gla­sjem, nje­go­va su­rad­nja sa Sve­tom Sto­li­com”, obja­vio je Ured za ti­sak Sve­te Sto­li­ce na­po­me­nuv­ši da se Mi­lo­neu že­li sve naj­bo­lje u bu­du­ćoj ak­tiv­nos­ti. To je sve što se zna, a sve os­ta­lo su na­ga­đa­nja. Ne zna se zbog če­ga je Mi­lo­ne na­pus­tio po­lo­žaj koj mu je Fra­njo po­vje­rio. Dak­le, zna se da se ne zna. Mi­lo­ne je me­na­džer s me­đu­na­rod­nim is­kus­tvom (ra­dio je za De­lo­it­te&To­uc­he, Wind Te­le­com, Pol­tro­na Frau, Fal­ck i Fi­at, pa i za UN) i tre­bao je oba­vi­ti re­vi­zi­ju za bi­lan­ce i ra­ču­ne Sve­te Sto­li­ce, kao i ad­mi­nis­tra­ci­ju ve­za­nu uz nju. Ri­ječ je o oko 120 ra­ču­na rim­ske ku­ri­je i ins­ti­tu­ci­ja ve­za­nih uz Sve­tu Sto­li­cu. Pri­je tri mje­se­ca, u raz­go­vo­ru za Cor­ri­ere del­la Se­ra, ka­zao je da tre­ba za­klju­či­ti pre­li­mi­nar­nu ana­li­zu fi­nan­cij­skog i eko­nom­skog pos­lo­va­nja 2015. i 2016., za­tim ana­li­zu po­da­ta­ka o ba­šti­ni, imo­vi­ni, do kra­ja 2017., te re­vi­zi­ju ukup­ne bi­lan­ce Sve­te Sto­li­ce do kra­ja 2018. Na os­no­vi to­ga se la­ko za­klju­ču­je da ni­je na­mje­ra­vao da­ti os­tav­ku.

Ni­je dao os­tav­ku ni ka­da mu je, sa­mo dva mje­se­ca na­kon što je po­čeo obav­lja­ti po­sao va­ti­kan­skog re­vi­zo­ra, net­ko ušao u kom­pju­tor. To je pri­ja­vio va­ti­kan­skoj žan­dar­me­ri­ji. Ta je pri­ja­va, uz os­ta­lo, do­ve­la do tzv. afe­re Va­ti­le­aks 2 i pro­ce­sa na ko­jem su bi­li osu­đe­ni Fran­ces­ca Im­ma­co­la­ta Cha­ouqui i mons. Lu­cio Val­le­jo Bal­da. Ta se afe­ra is­pu­ha­la kao ba­lon od sa­pu­ni­ce, jer se vi­dje­lo da je bi­la ri­ječ sa­mo o in­di­vi­du­al­nim že­lja­ma za po­lo­ža­ji­ma. Val­le­jo Bal­da htio je ima­ti ve­ću ulo­gu i po­seb­no mu je sme­ta­lo što je pa­pa la­iku, kao što je Mi­lo­ne, po­vje­rio ta­ko od­go­vor­no mjes­to. Mi­lo­ne je od­go­va­rao iz­rav­no pa­pi. Dak­le, ni­je ta­da di­gao ru­ke, već je nas­ta­vio ra­di­ti u su­rad­nji s taj­niš­tvom za eko­no­mi­ju na če­lu s kar­di­na­lom Ge­or­ge­om Pel­lom. Ne­ki dr­že da na­kon os­tav­ke Mi­lo­nea os­lab­lje­nim os­ta­je kar­di­nal Pell ko­ji že­li čis­te ra­ču­ne u Va­ti­ka­nu. Na­vod­no je doš­lo do su­če­lja­va­nja s upra­vom za imo­vi­nu Apos­tol­ske Sto­li­ce, ko­ja je ta­ko­đer pod­li­je­ga­la re­vi­zi­ji. To su či­nje­ni­ce, a sve os­ta­lo su na­ga­đa­nja. A ka­da je u pi­ta­nju Sve­ta Sto­li­ca, oni­ma ko­ji špe­ku­li­ra­ju ma­šte ne ne­dos­ta­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.