Pa­pa po­put Isu­sa ras­tje­ru­je li­hva­re i tr­gov­ce iz Bož­je ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Lu­ka Ca­par)

Već pr­ve se­kun­de svog pon­ti­fi­ka­ta kar­di­nal iz Bu­enos Ai­re­sa Jor­ge Ber­go­glio, iz­a­brav­ši ime si­ro­ma­ška is Asi­za, sve­tog Fra­nje, po­ka­zao je ko­jim će pu­tem ići nje­go­vo sto­lo­va­nje Ka­to­lič­kom cr­k­vom. Za raz­li­ku od ve­ći­ne svo­jih pret­hod­ni­ka pa­pa Fra­njo je vjer­ni­ke po­ku­šao vra­ti­ti Kris­tu pro­ka­zu­ju­ći one stva­ri ko­je nas u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu odva­ja­ju od nje­go­va na­uka. Pri­je sve­ga, Pa­pa je in­zis­ti­rao na bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. I to ne sa­mo ri­je­či­ma već i dje­lom. A ka­da se u sr­cu Ita­li­je na ko­rup­ci­ju uda­ra kon­kret­nim po­te­zi­ma, jas­no je ka­ko se ra­di i po ži­vot opas­nom po­te­zu. Upra­vo za­to Fra­nji­ne od­lu­ke ima­ju do­dat­nu te­ži­nu. Pr­vo je iz ku­ri­je is­klju­čio sve­će­ni­ke po­ve­za­ne s fi­nan­cij­skim mal­ver­za­ci­ja­ma, on­da je unu­tar Cr­k­ve pro­zvao one ko­ji se ba­ve ak­tiv­nos­ti­ma ko­je nisu u skla­du s vje­rom da bi po­tom uda­rio na ma­fi­ju pa iz­op­ćio ka­la­brij­sku Ndran­g­he­tu. Po­čet­kom tjed­na is­ti sce­na­rij naj­a­vio je za ko­rum­pi­ra­ne na me­đu­na­rod­noj ra­zi­ni i pra­vo­sud­noj dok­tri­ni Cr­k­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.