KRIS­TI­NA IKIĆ-BA­NI­ČEK Po­svu­da tra­že no­vog še­fa SDP-a, a ne gle­da­ju je­di­no pre­ma Si­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

U sa­mo tje­dan da­na Kris­ti­na Ikić-Ba­ni­ček pre­tvo­ri­la se u že­ljez­nu lady gra­da ko­ji je os­tao bez sve­ga, odav­no već bez že­lje­za­re. Pr­vo je od­bi­la na­pad lo­kal­nog MUP-a, pa je us­pje­la do­bi­ti po­dr­šku sek­te zva­ne Most a on­da je spus­ti­la Ban­di­ću ona­ko ka­ko tre­ba na dan an­ti­fa­šis­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.