Kro­no­lo­gi­ja prav­no-po­li­tič­kih po­te­za Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

4. stu­de­no­ga 2009. Hr­vat­ska pre­mi­jer­ka

Ja­dran­ka Ko­sor i slo­ven­ski pre­mi­jer Bo­rut Pa­hor pot­pi­sa­li su u Stoc­k­hol­mu Spo­ra­zum o ar­bi­tra­ži. Slo­ve­ni­ja je de­blo­ki­ra­la pre­go­vo­re s EU

14. trav­nja 2012. Na Ar­bi­traž­nom su­du

po­či­nje ar­bi­tra­ža iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je. Dr­ža­ve pri­pre­ma­ju me­mo­ran­du­me, pro­tu­me­mo­ran­du­me te iz­no­se svo­je ar­gu­men­te

29. sr­p­nja 2015.

Hr­vat­ski sa­bor jed­no­glas­no do­no­si Za­klju­čak ko­jim obve­zu­je Vla­du na po­kre­ta­nje pos­tup­ka za pres­ta­nak Spo­ra­zu­ma i iz­la­zak iz ar­bi­tra­že. O to­me su oba­vi­je­šte­ni UN i EU

30. lip­nja 2016.

Ar­bi­traž­ni je sud ut­vr­dio da je Slo­ve­ni­ja po­vri­je­di­la Spo­ra­zum, ali da Spo­ra­zum ipak os­ta­je na sna­zi te da se pos­tu­pak nas­tav­lja. Od­lu­ka je do­ne­se­na ra­ni­je ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.