Zdrav­s­tvo pred ban­krot do­ve­li osob­na ko­rist, po­li­ti­ka i nez­na­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

u naj­bo­ljim svjet­skim cen­tri­ma i od­ga­ja­li su no­ve na­ra­šta­je ka­ko bi po­bolj­ša­li kva­li­te­tu bol­nič­kog li­je­če­nja. I tad su, unu­tar zdrav­s­tva, pos­to­ja­li po­li­ti­ča­ri, ali su oni ra­di­li u ko­rist ins­ti­tu­ci­je te po­bolj­ša­nja kva­li­te­te zdrav­s­tve­ne za­šti­te. Ti­je­kom 25 go­di­na ci­je­li je sus­tav do­ve­den pred ban­krot. Vo­de­ći su lju­di kri­vi za to jer je nji­ho­vo dje­lo­va­nje ljud­ski ne­ko­rek­t­no, oku­pa­no u li­ce­mjer­ju osob­ne ko­ris­ti i iz­bje­ga­va­nja su­oča­va­nja s is­ti­nom. Nisu ima­li i ne­ma­ju od­go­vor­nost za ne­efi­kas­nost, ne­ma­ju mo­ral­nu od­go­vor­nost za dje­lo­va­nje s na­ka­nom, ne­ma­ju po­li­tič­ku od­go­vor­nost za neo­d­mje­re­nost i ba­ha­tost, ne­ma­ju pos­lov­nu od­go­vor­nost za pro­ma­ša­je i lo­še po­te­ze. Ma­lo-po­ma­lo ci­je­li sus­tav, pa i bol­nič­ki, uz po­moć po­li­ti­ča­ra, kao na­kon sva­kog pre­vra­ta ili pro­mje­ne, pre­uze­li su pro­sječ­ni. Sta­rost tak­vih je je­dan man­dat i ni­kad nisu do­ni­je­li od­lu­ke ko­je bi ga na­dži­vje­le. Tak­vi pro­sječ­ni ni­kad se nisu kon­zul­ti­ra­li sa stru­kom, ni­kad nisu obra­ća­li po­zor­nost na one ko­ji su vri­jed­no ra­di­li na za­do­volj­stvo svo­jih pa­ci­je­na­ta i ko­ji su mo­gli svo­jim ide­ja­ma po­bolj­ša­ti kva­li­te­tu zdrav­s­tve­ne za­šti­te i ci­je­li sis­tem. Ma­li uvi­jek i svu­da po­dra­zu­mi­je­va­ju ve­li­ke, dok su pro­sječ­ni sa­mi se­bi mje­ra. No pro­sječ­ni vla­da­ju, a raz­li­ka iz­me­đu ma­lih i pro­sječ­nih je, kao što vi­di­mo iz da­naš­njih do­ga­đa­ja, ne­po­prav­lji­va. Bol­nič­ki sus­tav dio je zdrav­s­tve­nog sus­ta­va ko­ji tro­ši vi­še od po­lo­vi­ce zdrav­s­tve­nog nov­ca. To je ot­pri­li­ke 10 mi­li­jar­di ku­na. Os­ta­vi­ti bi­lo ko­ji dio bol­nič­kog sus­ta­va ne­re­gu­li­ra­nim ili do­pus­ti­ti ne­pra­vil­nos­ti u nje­mu zna­či stva­ra­ti eko­nom­ske gu­bit­ke i lo­še me­đu­ljud­ske od­no­se ko­ji di­rek­t­no uz­ro­ku­ju ili su po­s­lje­di­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.