Gle­ta­nje i bo­ja­nje zi­do­va

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Svat­ko tko je ikad pro­bao zna da bo­je­nje zi­do­va ni­je ta­ko lak po­sao ka­ko se na pr­vu či­ni. Pr­vo je po­treb­no zid uči­ni­ti rav­nim, što zna­či da sve kri­vi­ne i ru­pe tre­ba po­gle­ta­ti i po­bru­si­ti, na­kon to­ga kre­će na­no­še­nje bo­je. Kre­će­te li u ovu avan­tu­ru sa­mi, a ne­ma­te is­kus­tva, sa­vje­tu­je se da kre­ne­te s bi­je­lom bo­jom i na­no­si­te je u dva slo­ja. Pri­tom pa­zi­te na za­šti­tu na­mje­šta­ja, pro­zo­ra i utič­ni­ca. In­ten­ziv­ni­je bo­je na zi­do­ve ne­ka vam apli­ci­ra­ju struč­nja­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.