Iz­mje­na ins­ta­la­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ako ste ovog lje­ta kre­nu­li u op­sež­nu adap­ta­ci­ju, na va­šem su po­pi­su i iz­mje­ne ins­ta­la­ci­ja. Po­sao je to ko­ji zah­ti­je­va struč­nu ru­ku, no i ov­dje mo­že­te dio pos­la odra­di­ti sa­mi. Pri­mje­ri­ce, mo­že­te ski­nu­ti sta­ru žbu­ku sa zi­do­va, u do­go­vo­ru s maj­sto­rom ku­pi­ti po­tre­ban ma­te­ri­jal (to će bi­ti po­volj­ni­je ne­go da se on bri­ne o sve­mu), po za­vr­šet­ku ra­do­va sa­mi se po­bri­ni­te za čiš­će­nje i odvoz šu­te ka­ko vam to ne bi do­dat­no na­pla­ti­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.