Ve­li­ko spre­ma­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Bi­lo da ra­di­te “ge­ne­ral­ku” u do­mu, na ta­va­nu, po­dru­mu ili ga­ra­ži, važ­no je da se ri­je­ši­te sve­ga što vam ne­po­treb­no za­uzi­ma pros­tor. Ako ste kre­nu­li u ak­ci­ju spre­ma­nja, ne bu­di­te sen­ti­men­tal­ni. Ima­te li vred­ni­je stva­ri ko­jih se že­li­te ri­je­ši­ti, or­ga­ni­zi­raj­te ili ras­pro­da­ju ili ih ogla­si­te. Ako vri­je­de, br­zo će na­ći no­ve vlas­ni­ke, a vi će­te pri­tom i za­ra­di­ti. Ne­moj­te ba­ca­ti pa­pir, me­tal i plas­tič­ne bo­ce – na nji­ma se ta­ko­đer mo­že za­ra­di­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.