Ku­hi­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Mi­je­nja­te li kom­plet­nu ku­hi­nju ili pak sa­mo ele­men­te, pred va­ma je op­se­žan po­sao. I ov­dje mo­že­te ušte­dje­ti ta­ko da sa­mi zbri­ne­te ot­pad, pri­pre­mi­te oblo­ge – zid­ne i pod­ne, po­bri­ne­te se za bo­je­nje zi­do­va. Ako ste ku­hi­nju ku­pi­li u ve­li­kim cen­tru, a tre­ba­te i no­ve apa­ra­te, ku­pi­te ih kod njih – do­bit će­te bes­plat­nu mon­ta­žu i ta­ko ušte­dje­ti i vi­še od 1000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.