Ve­li­ka okuć­ni­ca po­god­na za vrt, bli­zi­na Za­gre­ba i ci­je­na od 13.000 eura

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Martina.stru­kic@ve­cer­nji.net

Ku­će za od­mor u se­li­ma pro­da­ju se po ja­ko po­volj­nim ci­je­na­ma, a sve ima­ju ve­li­ku okuć­ni­cu, voć­nja­ke i sja­jan po­gled na ne­tak­nu­tu pri­ro­du Martina Stru­kić Tra­ga­te li za ide­al­nom ku­ćom za od­mor, sa­da je ide­al­no vri­je­me za kup­nju. Ci­je­ne su naj­ni­že u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne, go­vo­ri­mo li o kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu, a uz ku­će za od­mor obič­no ide i ve­li­ka po­vr­ši­na na ko­joj je mo­gu­će za­sa­di­ti vlas­ti­ti vrt – če­mu se okre­će sve vi­še gra­đa­na. Ako pak ma­šta­te o ne­čem svo­jem na mo­ru, tre­nu­tač­no ni­je naj­pa­met­ni­je vri­je­me za kup­nju jer su ci­je­ne na mor­skim des­ti­na­ci­ja­ma u se­zo­ni na svom vr­hun­cu i u pra­vi­lu ih u ovo do­ba go­di­ne ku­pu­ju stran­ci. Mi smo oda­bra­li pet kon­ti­nen­tal­nih vi­ken­di­ca ko­je se či­ne kao do­bra pri­li­ka.

Ci­je­ne su naj­ni­že u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne, go­vo­ri­mo li o kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu

Pot­pu­no adap­ti­ra­na ku­ća na če­ti­ri eta­že i sa 738 m2 okuć­ni­ce. U su­te­re­nu je pros­to­ri­ja ure­đe­na kao ku­ša­oni­ca vi­na s te­ra­som na ko­joj je ugra­đen vrt­ni ro­štilj. Smje­šte­na na pi­to­re­sk­nim za­gor­skim bre­žulj­ci­ma s pre­kras­nim pa­no­ram­skim po­gle­dom, ku­ća ima svu po­treb­nu in­fras­truk­tu­ru (vo­da, stru­ja, plin, te­le­fon, internet) i na­la­zi se u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Stu­bič­kih To­pli­ca i Ter­mi Je­zer­či­ca.

Tek 8 km od Ogu­li­na smjes­ti­la se ku­ća s voć­nja­kom. U ci­je­nu uklju­če­na ins­ta­la­ci­ja so­lar­nog sus­ta­va za ops­kr­bu elek­trič­ne ener­gi­je.

Ku­ća u Sta­rom Bro­du tik uz Ku­pu. Ure­đe­na oba­la za ku­pa­nje s be­ton­skim mo­lom i ve­zom za ča­mac. Iza ku­će je voć­njak.

Vi­ken­di­ca od 40 kva­dra­ta, s voć­nja­kom i šu­mom ukup­ne po­vr­ši­ne 7000 kva­dra­ta u Hr­vat­skom Za­gor­ju.

Dr­ve­na ku­ća i ka­me­na ku­ća, vrt­na sje­ni­ca, dr­var­ni­ca i okuć­ni­ca od 6000 m2 u bli­zi­ni ri­je­ke Mrež­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.