DU­GO NEMIRNO LJE­TO: MO­ŽE LI KONZUM IZVUĆI ZATVARANJE TRGOVINA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Ni ljet­ni mje­se­ci ne­će bi­ti mir­ni za Agro­kor. Što­vi­še, upra­vo u slje­de­ćim da­ni­ma vi­djet će se pr­vi re­zo­vi kroz pred­sto­je­ći pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja. Vre­me­na ne­ma, ope­ra­tiv­ni me­nadž­ment pos­lo­va­nje hit­no mo­ra vra­ti­ti na ra­zi­ne pri­je kri­ze, od­nos­no vra­ti­ti vri­jed­nost Agro­ko­vo­rih kom­pa­ni­ja ko­je tre­nu­tač­no mno­gi inves­ti­cij­ski fon­do­vi knji­že s ci­je­nom 0 ili tek ne­što vi­še od to­ga. Cilj je kroz ve­ću vri­jed­nost vra­ti­ti du­go­ve vje­rov­ni­ci­ma. Ka­ko, od­lu­čit će vje­rov­ni­ci na kra­ju pro­ce­sa na­god­bom. Si­gur­no je da će se in­zis­ti­ra­ti na pro­da­ji Agro­ko­ro­vih tvrt­ki, a ka­ko to ne­će bi­ti do­volj­no za na­mi­re­nje du­ga, jas­no je da će se dio du­ga mo­ra­ti ot­pi­sa­ti. Što su, uos­ta­lom, svi već i ukal­ku­li­ra­li u svo­ja iz­vješ­ća. Za po­ve­ća­nje vri­jed­nos­ti tvrt­ki ni­je do­volj­no sa­mo po­ve­ća­ti pro­met, ne­go i omo­gu­ći­ti ra­ci­onal­no pos­lo­va­nje. U slu­ča­ju Kon­zu­ma već su ra­ni­je ana­li­ze po­ka­za­le da se uz to­li­ko trgovina ne mo­že po­zi­tiv­no pos­lo­va­ti. Ne­ki dan naj­av­lje­no je zatvaranje 80 do 100 trgovina Kon­zu­ma, a za njih 27 to će se do­go­di­ti za ko­ji dan. Ri­ječ je o ma­njim tr­go­vi­na­ma s ma­njim bro­jem za­pos­le­nih. Konzum je pr­vi na re­du u pro­ce­su res­truk­tu­ri­ra­nja jer je jez­gra pos­lo­va­nja Agro­ko­ra, a ujed­no je u toj tvrt­ki re­zo­ve lak­še pro­ves­ti lje­ti jer se dio rad­ni­ka pov­la­či u tr­go­vi­ne na Ja­dra­nu. Slje­de­ći tje­dan tre­bao bi se za­tvo­ri­ti kre­dit­ni aran­žman od 480 mi­li­ju­na eura. Još se ne zna ho­će li Sber­bank su­dje­lo­va­ti u kre­di­ti­ra­nju. Za­sad os­ta­je pri sta­ja­li­štu da tzv. roll up mo­del za nje­ga kao naj­ve­ćeg kre­di­to­ra ni­je pri­hvat­ljiv. No za os­ta­le kre­di­to­re jest, pa i za do­bav­lja­če. Do­bav­lja­či će kroz taj mo­del su­dje­lo­va­ti u iz­no­su od 50 mi­li­ju­na eura. Od­nos­no, za­in­te­re­si­ra­ni će mo­ći lje­ti pla­si­ra­ti ro­bu ko­ju će mo­ći na­pla­ti­ti tek na­kon za­vr­šet­ka na­god­be, ali će za is­ti iz­nos pla­si­ra­ne ro­be ima­ti i osi­gu­ran po­vrat sta­rog du­ga. In­te­res do­bav­lja­ča je ve­lik, ali se pred­nost da­je do­bav­lja­či­ma s fi­nan­cij­skim mje­ni­ca­ma. Od­nos­no oni­ma ko­ji su kroz te mje­ni­ce fi­nan­ci­ra­li Agro­kor, ali su na­kon blo­ka­de Agro­ko­ra doš­le zbog re­gres­nog prava nji­ma na na­pla­tu.

Novi kre­dit ide po roll up mo­de­lu, a u nje­mu su­dje­lu­ju i do­bav­lja­či či­ji je in­te­res iz­u­zet­no ve­lik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.