Zna­te li što se do­go­di­lo 25. lip­nja 1991.?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

V. BLAŽEVIĆ KREZIĆ (31) asis­ten­ti­ca na fa­kul­te­tu

Is­kre­no, ni­sam si­gur­na. Znam da je ta­da Dan dr­žav­nos­ti. Za­sje­da­nje Sa­bo­ra je bi­lo?

MARTINA STREITENBERGER (37) op­ti­čar­ka

Ne, ne­mam poj­ma što je bi­lo to­ga da­na. Znam da je praz­nik, ali za­is­ta ne znam ko­ji.

SLAVKO GERIĆ (70) umi­rov­lje­nik

Pro­gla­si­li smo dr­ža­vu slo­bod­nom, da ne pot­pa­da vi­še pod Ju­gos­la­vi­ju. Ja­ko va­žan da­tum.

ROSA VRBANAC (65) umi­rov­lje­ni­ca

Na taj da­tum sla­vi­mo Dan dr­žav­nos­ti, ali ne mo­gu se sje­ti­ti, bi­la sam u Nje­mač­koj. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.