Što je slje­de­će? Ras­ni za­ko­ni, odri­ca­nje od Is­tre i Dal­ma­ci­je?

U Si­sku sam po­bri­sa­la HNS jer ti lju­di ni­su zas­lu­ži­li da ih šle­pa­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net

Sve dok će HDZ pro­tiv me­ne vo­di­ti kam­pa­nju di­za­njem iz­miš­lje­nih pri­ja­va, a po­li­ci­ja će im pru­ža­ti tak­tič­ku pot­po­ru, pri­ča ne­će za­vr­ši­ti Ivi­ca Be­ti Si­sač­ka gra­do­na­čel­ni­ca Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček (SDP) za­sje­ni­la je sve go­vor­ni­ke na obi­lje­ža­va­nju Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be, a pu­ni­la je i no­vin­ske stup­ce zbog od­lu­ke PU si­sač­ko-mos­la­vač­ke da pro­tiv nje pod­ne­se pri­ja­vu zbog vri­je­đa­nja. Po­li­ci­ja je pri­ja­vu na kra­ju ipak po­vuk­la i is­pri­ča­la se.

Vaš go­vor u Bre­zo­vi­ci snaž­no je odjek­nuo. Kak­ve re­ak­ci­je do­la­ze do vas?

Re­ak­ci­je su is­klju­či­vo po­zi­tiv­ne. Za­nim­lji­vo je da ve­ći­nu po­ru­ka ni­sam pri­mi­la iz Si­ska ne­go iz os­ta­lih di­je­lo­va Hr­vat­ske. Či­ni mi se da su mo­ji Siš­ča­ni, ko­ji me već do­bro poz­na­ju, na­vik­li na mo­je sta­vo­ve i da ih ne sma­tra­ju neo­bič­ni­ma. Lju­di iz os­ta­lih kra­je­va Hr­vat­ske mi pak čes­ti­ta­ju na hra­bros­ti, što mi je go­to­vo ne­vje­ro­jat­no. Ne mis­lim da ima išta hra­bro u do­s­ljed­noj obra­ni i jav­nom zas­tu­pa­nju an­ti­fa­šis­tič­kih ide­ja i sta­vo­va. Što­vi­še, sma­tram to obve­zom svih lju­di ko­ji po­štu­ju svo­ju do­mo­vi­nu ute­me­lje­nu na an­ti­fa­šiz­mu.

Ka­ko to da ste se od­lu­či­li za ta­ko snaž­ne po­ru­ke i oštar go­vor?

Moj go­vor u Bre­zo­vi­ci je go­to­vo iden­ti­čan go­vo­ru ko­ji sam odr­ža­la proš­le i pret­proš­le go­di­ne. Ni­šta se ni­je pro­mi­je­ni­lo u mo­jim sta­vo­vi­ma i rječ­ni­ku, već se iz go­di­ne u go­di­nu sve vi­še mi­je­nja­ju okol­nos­ti u ko­ji­ma go­vo­rim. Lju­di su me­đu so­bom po­če­li pre­poz­na­va­ti ave­ti proš­los­ti na ko­je upo­zo­ra­vam, sve je oči­gled­ni­je da nam je po­treb­na ob­no­va i re­afir­ma­ci­ja an­ti­fa­šis­tič­kih vri­jed­nos­ti u druš­tvu. Sve je ve­ća po­tre­ba da se jav­no i bez stra­ha za­go­va­ra­ju te­melj­ne vri­jed­nos­ti na­šeg druš­tva jer nji­ho­vi pro­tiv­ni­ci su u ofen­zi­vi. Ne sje­ćam se da se it­ko do ne­ki dan u Hr­vat­skoj usu­dio jav­no za­tra­ži­ti uki­da­nje Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be kao dr­žav­nog praz­ni­ka. Sa­ma po­mi­sao na to da u Hr­vat­skoj uki­ne­mo an­ti­fa­ši­zam je zas­tra­šu­ju­ća, no lju­di su pos­ta­li svjes­ni da ta opas­nost ras­te iz da­na u dan. Što je slje­de­će? Vra­ća­nje ras­nih za­ko­na, odri­ca­nje od Is­tre i Dal­ma­ci­je?

A kak­ve su re­ak­ci­je u va­šoj stran­ci?

Mis­lim da u SDP-u ne­ma oso­be ko­ja ne bi u is­toj pri­li­ci odr­ža­la iden­ti­čan go­vor. Ve­ći dio vod­stva stran­ke bio je u Bre­zo­vi­ci, a ja­vi­li su mi se s čes­tit­ka­ma i mno­gi ko­ji su gle­da­li pri­je­nos. U me­ri- tu­mu stva­ri kad je an­ti­fa­ši­zam u pi­ta­nju, me­đu SDP-ov­ci­ma ne­ma raz­li­ke.

Ima­te li kak­ve ve­će am­bi­ci­je u SDP-u?

Ni­sam u vod­stvu stran­ke ni­ti sam se na po­s­ljed­njoj ko­nven­ci­ji kan­di­di­ra­la za bi­lo ko­ju duž­nost na na­ci­onal­noj ra­zi­ni. Vo­lje­la bih da se SDP vi­še pri­bli­ži mo­joj vi­zi­ji so­ci­jal­de­mo­kra­ci­je za ko­ju sam uvje­re­na da je di­je­li ve­ći dio mo­jih ko­le­ga ko­ji os­tva­ru­ju kon­kret­ne rezultate na te­re­nu. Unu­tar stran­ke se vo­de in­ten­ziv­ni raz­go­vo­ri o smje­ru ko­ji će­mo za­uze­ti u bu­duć­nos­ti jer smo za­pe­li na spo­red­noj ces­ti ko­ja ne vo­di pre­ma do­bro­me.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te po­ve­zi­va­nje HDZ-a i HNS-a u Sa­bo­ru i Vla­di?

Poz­drav­ljam to jer je to je­di­ni na­čin da se raš­čis­ti po­li­tič­ka sce­na. O ka­rak­te­ru HNS-a kao kli­jen­te­lis­tič­ke sku­pi­ne sit­nih tr­go­va­ca već du­go ne­mam ni­kak­ve dvoj­be. U Si­sku sam bi­la i vi­še ne­go strp­lji­va s HNS-om dok su me po­ku­ša­va­li ucje­nji­va­ti, no u jed­nom tre­nut­ku sam shva­ti­la da po­mo­ći za HNS ne­ma i pre­re­za­la sam sve spo­ne. Sma­tram da je SDP to is­to tre­bao uči­ni­ti još na proš­lim iz­bo­ri­ma, no stal­no smo u ne­kom stra­hu, u gr­ču i ne­ma­mo vje­re u vlas­ti­tu sna­gu. U Si­sku sam po­bri­sa­la HNS s po­li­tič­ke sce­ne jer ti lju­di ni­su zas­lu­ži­li da ih stal­no šle­pa­mo, a sa­da je i dru­gi­ma u Hr­vat­skoj to pos­ta­lo jas­no. Na po­li­tič­koj sce­ni pre­vi­še je tr­go­va­ca, a pre­ma­lo ide­alis­ta, lju­di s ide­jom i sta­vom. SDP na iz­bo­re mo­ra ići sam, i to s jed­nim je­di­nim ci­ljem, da pre­uz­me od­go­vor­nost za dr­ža­vu. HNS i slič­ni tr­gov­ci ni­ma­lo ne pri­do­no­se tom ci­lju.

Jes­te li za­do­volj­ni na­či­nom na ko­ji SDP re­agi­ra na važ­ne do­ga­đa­je u druš­tvu i po­te­ze Vla­de?

La­ko za me­ne i mo­je za­do­volj­stvo, bo­jim se da su gra­đa­ni, a po­seb­no na­ši tra­di­ci­onal­ni bi­ra­či ne­za­do­volj­ni. Mis­lim da SDP ima jas­ne i prin­ci­pi­jel­ne sta­vo­ve, no ne vi­dim da ih us­pi­je­va­mo pre­ni­je­ti jav­nos­ti. Ne znam gdje je nas­tao pro­blem, no jas­nih po­ru­ka o to­me što bi SDP na­pra­vio s To­do­ri­ćem ili npr. s Inom ne­ma. Je­remy Cor­byn je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji uhva­tio mo­men­tum ka­da mu je u kam­pa­nji “pro­cu­rio” ma­ni­fest pun kon­kret­nih i pre­ciz­nih pro­gra­ma i pro­je­ka­ta ka­ko os­na­ži­ti dio druš­tva ko­je je za­ki­nu­to po­li­ti­kom šted­nje vla­da­ju­ćih kon­zer­va­ti­va­ca. Ne vi­dim da SDP nu­di išta slič­no.

Je li za­vr­ši­la pri­ča s po­li­cij­skom pri­ja­vom pro­tiv vas?

Si­sač­ka po­li­ci­ja je tom nes­lav­nom pri­ja­vom po­t­vr­di­la ono što sam joj na­pi­sa­la u svom do­pi­su ko­ji ju je to­li­ko na­lju­tio, da je ne­pro­fe­si­onal­na. Na­ža­lost, sve dok će HDZ u Si­sku vo­di­ti po­li­tič­ku kam­pa­nju pro­tiv me­ne di­za­njem laž­nih i iz­miš­lje­nih pri­ja­va da stvo­ri do­jam da sam ne­što skri­vi­la, a po­li­ci­ja će mu pru­ža­ti tak­tič­ku pot­po­ru, pri­ča ne­će za­vr­ši­ti.

U ko­jem smje­ru ide Hr­vat­ska?

Kao i ve­li­ka ve­ći­na gra­đa­na, sma­tram da dr­ža­va ne ide u do­brom smje­ru. Što­vi­še, ne vi­dim da si je Vla­da pos­ta­vi­la ika­kav su­vi­sao smjer ko­jim že­li ići. Fo­ku­si­ra­na je sa­mo na to da op­s­ta­ne kao vlast. To ni­je smjer, to je iz­os­ta­nak bi­lo kak­ve su­vis­le po­li­ti­ke. Naj­bo­lje što mo­že­mo oče­ki­va­ti od Vla­de ko­ju vo­di Plen­ko­vić, ko­ji bi naj­vi­še vo­lio da lju­di jav­no ne ra­de ono što mu se ne svi­đa, jest da os­nu­je po­vje­rens­tvo ko­je će od­lu­či­ti tre­ba li nam smjer, a kad od­lu­či on­da će for­mi­ra­ti no­vo da mu ka­že je li is­prav­no da ide­mo na­pri­jed ili je mo­žda bolje u rik­verc.

Lju­di pre­poz­na­ju ave­ti proš­los­ti. Po­treb­na nam je ob­no­va an­ti­fa­šis­tič­kih vri­jed­nos­ti u druš­tvu

O PROBLEMIMA U SDP-U O VLA­DI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.