Split­ska “Na­ša ša­re­na što­ri­ja” za pro­mi­ca­nje prava ho­mo­sek­su­ala­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pa­ra­da po­no­sa pod slo­ga­nom Na­ša ša­re­na što­ri­ja odr­ža­na je ju­čer u Spli­tu od 18 sa­ti. Ne­što pri­je po­če­lo je okup­lja­nje su­di­oni­ka i do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja sve je proš­lo u re­du. Pro­gram Pri­dea obu­hva­ća raz­li­či­te kul­tur­no-umjet­nič­ke ak­tiv­nos­ti, ra­di­oni­ce i do­ga­đa­nja ko­ji­ma se že­li upo­zo­ri­ti jav­nost na pro­ble­me s ko­ji­ma se LGBT oso­be su­sre­ću u za­jed­ni­ci. Na Pri­deu su bi­li i Ke­ru­mov za­mje­nik, SDP-ovac Ai­de Ba­ta­re­lo, Ma­ri­ja­na Pu­ljak... Split­ski gra­do­na­čel­nik An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra naj­a­vio je da ne­će do­ći na pa­ra­du po­no­sa. Sve se odvi­ja­lo pod bud­nim okom vi­še de­se­ta­ka po­li­ca­ja­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.