S

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: ZO­RAN VITAS

ve­ta Ne­de­lja dva je pu­ta bi­la pro­gla­ša­va­na gra­dom naj­vi­še kva­li­te­te ži­vo­ta, nje­zi­na je pos­lov­na zo­na od­ni­je­la nas­lov naj­bo­lje, ima pro­ra­čun ve­ći od sto­ti­nu mi­li­ju­na ku­na, pri­rez od šest pos­to, u si­ječ­nju su u Sve­toj Ne­de­lji bi­la tek 574 ne­za­pos­le­na, od­nos­no tri pos­to, po pro­sječ­noj je pla­ći me­đu de­set pr­vih gra­do­va u Hr­vat­skoj. A ipak su nje­zi­ni gra­đa­ni iz­a­bra­li no­vog gra­do­na­čel­ni­ka. Na­kon dva man­da­ta, Dra­gu Pra­hi­na nas­li­je­dio je Da­rio Zu­ro­vec, ma­gis­tar elek­tro­teh­ni­ke ko­ji ima sa­mo 30 go­di­na. Član je hr­vat­ske Men­se, svi­ra vi­oli­nu i kla­vir, re­kre­ativ­ni spor­taš, pri­je po­li­ti­ke ra­dio je u Eric­sso­nu. U dru­gom je kru­gu po­bi­je­dio HDZ-ova Da­mi­ra Ha­lu­ža­na iako je u pr­vom kru­gu za­os­ta­jao. Ujed­no je to i kraj vla­da­vi­ne HDZ-a nad gra­dom u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Za­gre­ba u či­joj pos­lov­noj zo­ni tvrt­ku ima i Ma­te Ri­mac. Ne­što ov­dje ne šti­ma. – Za­pra­vo je sve to vr­lo jed­nos­tav­no. Ka­da gle­da­te kroz bu­džet mi smo iz­u­zet­no bo­gat gra­dić. Me­đu­tim, to se nig­dje ne vi­di, ba­rem ne oko nas, u pra­vi­lu os­ta­je oko 20 mi­li­ju­na ku­na u bu­dže­tu ko­ji ne idu nig­dje. Zgod­no je po­hva­li­ti se pu­nom grad­skom bla­gaj­nom ko­ja omo­gu­ću­je sve te pa­pir­na­te pred­nos­ti u od­no­su na dru­ge gra­do­ve te po­du­zet­nič­ki raj jer to je tvrd­nja ko­ja će nad­ja­ča­ti či­nje­ni­cu ka­ko ne­ka od 14 na­se­lja ko­ja či­ne grad Sve­tu Ne­de­lju u 21. sto­lje­ću ne­ma­ju vo­do­vod ili ka­na­li­za­ci­ju – ka­že nam Zu­ro­vec.

Od bir­ti­je do bir­ti­je

U Sve­tu Ne­de­lju sti­gli smo ka­ko bi­smo iz­bli­za doz­na­li ka­ko se do­go­dio ta­kav pre­vrat. Jer, ni­ti sam biv­ši gra­do­na­čel­nik vi­še ni­je u HDZ-u ne­go je na mi­nu­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma nas­tu­pio kao ne­ovis­ni kan­di­dat. Neg­dje je mla­di gra­do­na­čel­nik mo­rao po­en­ti­ra­ti, iz­bo­ri se u ma­lim sre­di­na­ma ne do­bi­va­ju mi­tin­zi­ma ne­go obra­ća­njem problemima ko­ji op­te­re­ću­ju gra­đa­ne u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu. Is­pa­da da u Sve­toj Ne­de­lji tak­vih ne­ural­gič­nih to­ča­ka ni­je tek jed­na-dvi­je. – Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma još i mo­žeš obra­ća­njem ne­kim op­ćim problemima, vi­še je to ne­ka­ko gos­pod­ski, na lo­kal­ni­ma ne­ma dru­ge ne­go od bir­ti­je do bir­ti­je, od dvo­ri­šta do dvo­ri­šta. Bi­cik­lom sam obi­šao sva na­se­lja, mo­ji su raz­go­va­ra­li prak­tič­no sa sva­kim gra­đa­ni­nom, i pre­ko plo­ta gdje je tre­ba­lo. A ni­je da se ni­je ima­lo o če­mu raz­go­va­ra­ti – ka­že Zu­ro­vec. Pr­va je toč­ka do ko­je smo pro­še­ta­li ne­da­le­ko grad­skog po­gla­var­stva – grad­sko grob­lje. – Za­pra­vo je to i je­di­na oz­bilj­na i po­treb­na inves­ti­ci­ja ko­ja je na­prav­lje­na po­s­ljed­njih go­di­na u Sve­toj Ne­de­lji. Ne­ma se tu što re­ći, ima­mo jed­no od naj­u­re­đe­ni­jih grob­lja. Ali, pri­mje­ću­je­te is­to ta­ko ka­ko se do grob­lja do­la­zi iz sre­di­šta gra­da. Ne­ma šet­ni­ce. Ide­te uskim tro­to­arom. Osim glav­nog grad­skog tr­ga sa­ma Sve­ta Ne­de­lja ne­ma pre­poz­nat­lji­vih ure­đe­nih to­ča­ka – go­vo­ri novi sve­to­ne­delj­ski gra­do­na­čel­nik. Već i na tom glav­nom tr­gu za­nim­ljiv je pri­zor, do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.