Tuđ­man je u sr­p­nju 1991. od­bio Špe­ge­lja, pa je vo­jar­ne na­pao u ruj­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­di­je­vić će o Tuđ­ma­no­voj tak­ti­ci re­ći ka­ko je “sma­trao i on­da i sa­da da bi za nas bi­lo bolje da nas je ta­da na­pao ne­go kas­ni­je, jer je bi­lo oči­gled­no da do su­ko­ba mo­ra do­ći, a vri­je­me vi­še ra­di pro­tiv nas ne­go za nas, kao i da mi... u ovoj fa­zi su­ko­ba mo­ra­mo sa­če­ka­ti na­pad, a ne pr­vi na­pas­ti”. I ad­mi­ral Bran­ko Ma­mu­la za­klju­čio je da je “Tuđ­man bio mu­dri­ji, i dub­lje je pro­miš­ljao o tim stva­ri­ma od Špe­ge­lja. Nje­mu je bi­lo jas­no da bi to bi­lo iz­a­zi­va­nje JNA. Da se za­ra­ti­lo u vo­jar­na­ma, doš­lo bi do stra­ho­vi­tih su­ko­ba. Even­tu­al­na pro­ved­ba Špe­ge­lje­va pla­na do­ve­la bi voj­sku iz Sr­bi­je i BiH u Hr­vat­sku. Ne za­bo­ra­vi­te da je u za­pad­nom di­je­lu BiH u ši­rem po­dru­čju Za­gre­ba bio smje­šten naj­ve­ći dio ok­lop­ne gru­pa­ci­je JNA. Ta bi voj­ska sva­ka­ko dje­lo­va­la da su vo­jar­ne na­pad­nu­te”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.