Hr­va­ti vo­le is­tra­ži­va­ti, či­ta­ti vi­jes­ti, ali ni­su sklo­ni ban­ka­re­nju

Eu­ros­ta­to­vo iz­vješ­će po­ka­zu­je da su go­to­vo svi Eu­op­lja­ni onli­ne, i to uglav­nom na mo­bi­te­li­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: TANJA IVANČIĆ

In­ter­net je u da­naš­nje vri­je­me po­tre­ba i stal­na ve­za sa svi­je­tom. Jed­nos­tav­no, oni ko­ji ni­su onli­ne teško da se mo­gu uklju­či­ti u bi­lo ka­kav biz­nis, pos­lo­va­ti i pro­da­va­ti bi­lo us­lu­ge ili kon­kret­ne pro­izvo­de. Ali in­ter­net je kod ve­ći­ne ne­za­mje­njiv i ka­da se ra­di o odr­ža­va­nju druš­tve­nih od­no­sa ali i druš­tve­nih kon­ta­ka­ta. Pro­mje­ne su tu, onli­ne svi­jet je već ugra­đen u sva­kod­ne­vi­cu. Sta­tis­ti­ča­ri Eu­rop­ske uni­je ne­pre­kid­no bi­lje­že po­ve­za­nost sa sve vi­še kri­te­ri­ja ko­je uba­cu­ju u svo­ja is­tra­ži­va­nja. Pre­ma po­s­ljed­njem iz­vješ­ću, upa­ki­ra­nom u pu­bli­ka­ci­ju o di­gi­tal­nom gos­po­dar­stvu i druš­tvu, ka­že se da je u 2016, 85 pos­to ku­ćans­ta­va ze­ma­lja EU ima­lo pris­tup in­ter­ne­tu, dok je 2010. go­di­ne taj pos­ta­tak bio znant­no ni­ži – 70 pos­to. Pri­tom u grad­skim po­dru­čji­ma taj pos­to­tak iz­no­si 88 pos­to, dok su ru­ral­ne sre­di­ne na 80 pos­to po­ve­za­nos­ti onli­ne.

Ni­je im ko­ris­tan

Oni ko­ji ne­ma­ju pris­tup in­ter­ne­tu, ka­že is­tra­ži­va­nje, sma­tra­ju ga ne­ko­ris­nim, i to njih 47 pos­to, a 42 pos­to onih ko­ji ne­ma­ju pris­tup tvr­di da raz­log le­ži u to­me što ne­ma­ju po­treb­nih vje­šti­na da bi ga ko­ris­ti­li. Ka­da se ra­di o ve­zi, fik­s­ni bro­ad­band in­ter­net pri­klju­čak ima 74 pos­to ko­ris­ni­ka, dok ona ku­ćans­tva ko­ja ko­ris­te mo­bil­ni bro­ad­band sa­da su na 41 pos­to, što je iz­ni­man skok za raz­li­ku od 2010. ka­da je on iz­no­sio tek 10 pos­to. Po­da­ci u pu­bli­ka­ci­ji po­ka­zu­ju i da se po­na­ša­nje na in­ter­ne­tu raz­li­ku­je od dr­ža­ve do dr­ža­ve čla­ni­ce EU, pa su, pri­mje­ri­ce, proš­le go­di­ne in­ter­net­ski te­le­fon­ski i vi­de­opo­zi­vi bi­li naj­po­pu­lar­ni­ji me­đu Bu­ga­ri­ma. Njih čak 80 pos­to ko­ris­ti vi­de­opo­zi­ve, dok pri­mje­ri­ce u Hr­vat­skoj taj pos­to­tak iz­no­si ma­nje od po­lo­vi­ce ili 45 pos­to. Ka­da se ra­di o druš­tve­nim mre­ža­ma, pra­vi ovis­ni­ci su, pre­ma sta­tis­ti­ci, Ma­đa­ri ko­jih 83 pos­to ko­ris­ti in­ter­net za švr­lja­nje Fa­ce­bo­okom, Twit­te­rom, Ins­ta­gra­mom i os­ta­lim mre­ža­ma. Hr­va­ti su, ka­že Eu­ros­tat, ne­šo ma­nje sklo­ni druš­tve­nim mre­ža­ma, njih 69 pos­to ko­ris­ti in­ter­net u tu svr­hu. Fin­ci su fa­no­vi in­ter­net­skog ban­kar­stva, njih 92%, či­ni se, vi­še uop­će ne od­la­zi u fi­zič­ke pos­lov­ni­ce ba­na­ka, dok Hr­vat­ska u to­me ipak za­os­ta­je jer sa­mo 53 pos­to ko­ris­ti in­ter­net za ban­ka­re­nje, što je is­pod pro­sje­ka EU ko­ji iz­no­si 59 pos­to. Li­tav­ci su sklo­ni vi­jes­ti­ma, Eu­ros­tat ka­že da su upra­vo oni naj­vi­še či­ta­li onli­ne vi­jes­ti ili njih 93 pos­to. No, Hr­va­ti su u to­me u sa­mom vr­hu, jer pos­to­tak či­ta­nja por­ta­la i vi­jes­ti je kod nas na vi­so­kih 91 pos­to. Is­ti ta­kav pos­to­tak ima­mo ka­da se ra­di ko­ri­šte­nju in­ter­ne­ta zbog in­for­mi­ra­nja o pro­izvo­di­ma

i us­lu­ga­ma. Po­ma­lo ču­di da sa­mo 30% ko­ris­ni­ka u Hr­vat­skoj ko­ris­ti in­ter­net za pu­to­va­nja.

Mo­bi­te­li su glav­ni gad­get

Dok 28 pos­to Hr­va­ta in­ter­net ko­ris­ti za slu­ša­nje glaz­be, što vje­ro­jat­no mo­že­mo za­hva­li­ti to­me da kod nas ne­ma ve­li­ke kon­ku­ren­ci­je stre­am ser­vi­sa. Ve­za­no za e-com­mer­ce (tr­go­vi­nu), po­da­ci Eu­ros­ta­ta po­ka­zu­ju da je u EU proš­le go­di­ne 66% ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta ku­po­va­lo onli­ne, dok je taj pos­to­tak u Hr­vat­skoj 45%. Me­đu zem­lja­ma čla­ni­ca­ma, naj­vi­še tvrt­ki ko­je se najčešće ba­ve elek­tro­nič­kom pro­da­jom je u Ir­skoj, 30%, Dan­skoj 29 te u Nje­mač­koj i Šved­skoj po 28%. Osam od 10 ko­ris­ni­ka u EU in­ter­ne­tu je proš­le go­di­ne pris­tu­pa­lo po­mo­ću mo­bil­nih te­le­fo­na, i to pa­met­nih te­le­fo­na, ko­je je la­ni ko­ris­ti­lo go­to­vo 80% ko­ris­ni­ka u EU, od ko­jih naj­vi­še u do­bi od 16 do 24 go­di­ne, dok ih je 64% za pris­tup in­ter­ne­tu ko­ris­ti­lo i/ili lap­to­pe/no­te­bo­oke, 54 pos­to stol­na ra­ču­na­la, a 44 pos­to ta­ble­te.

Sve je onli­ne i sve je na in­ter­ne­tu a naj­dra­ži put do onli­ne svi­je­ta je pa­met­nim mo­bi­te­li­ma

In­ter­net je ne­za­obi­la­zan me­dij da­naš­nji­ce, na nje­mu mo­že­mo pro­na­ći go­to­vo sve bi­lo ko­ris­no ili ne, no tek su ri­jet­ki oni ko­ji ne­ma­ju onli­ne ve­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.