Novi broj Smar­ta su­tra u Ve­čer­njem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

I ovaj put pi­še­mo o teh­no­lo­škim tren­do­vi­ma kao i o do­ma­ćim IT-jev­ci­ma i nji­ho­vu pos­lu. Ta­ko smo obra­di­li te­mu o di­gi­tal­nom mar­ke­tin­gu od­nos­no o oni­ma ko­ji sve znaju o to­me. Rek­li su nam ko­ji ala­ti i ka­na­li naj­vi­še “igra­ju” ka­da se ra­di o nji­ho­vu pos­lu, ali i kak­vi su im ci­lje­vi. Za­što tre­ba stu­di­ra­ti ra­ču­nal­s­tvo ili oda­bra­ti os­ta­le stu­di­je iz le­pe­ze STEM vje­šti­na, kak­vi su do­ma­ći stu­di­ji i ko­li­ko su ocje­ne važ­ne, ka­za­li su nam Hr­vo­je Ba­len iz Al­ge­bre te Ta­ja­na Ba­ra­čić, pred­sjed­ni­ca CISEx-a. Po­sve­ti­li smo dio pri­lo­ga i tran­sfor­ma­ci­ji na­še naj­ja­če te­le­kom kom­pa­ni­je od­nos­no Hr­vat­skog te­le­ko­ma. On je od­lu­čio uve­li­ke ra­di­ti na još bo­ljem is­kus­tvu ko­ris­ni­ka te se pri­hva­tio ve­li­kog i vri­jed­nog pos­la. A ko­je do­bro­bi­ti će to donijeti oni­ma ko­ji su mu uka­za­li po­vje­re­nje ili to tek pla­ni­ra­ju, mo­že­te pro­či­ta­ti na na­šim stra­ni­ca­ma. O tran­sfor­ma­ci­ji HT-a i ko­ris­nič­kom is­kus­tvu go­vo­re Bo­ris Ba­te­lić, član upra­ve HT-a, Da­mir Zec, pos­lov­ni di­rek­tor u IBM-u, te To­mis­lav

Do­min­ko­vić, pred­sjed­nik upra­ve Al­ge­bre. Prof. dr. sc. Bo­jan Jer­bić, je­dan od naj­poz­na­ti­jih hr­vat­skih ro­bo­ti­ča­ra, u in­ter­v­juu za Smart po­jas­nio nam je sve pred­nos­ti i ma­ne in­dus­tri­je 4.0, za­što mo­ra­mo vi­še ula­ga­ti, mi­je­nja­ti obra­zov­ni sus­tav, i to ra­di­kal­no i br­zo. A ka­ko druš­tve­ne mre­že i teh­no­lo­ški na­pre­dak utje­ču na psi­hu lju­di, ko­je to bolj­ke da­naš­njeg do­ba do­no­se in­ter­net­ske ovis­nos­ti, po­jas­nio nam je Aleš Živ­ko­vić, psi­ho­te­ra­pe­ut ko­ji ži­vi i ra­di u Lon­do­nu, te osim što poz­na­je psi­ho­lo­gi­ju, kao net­ko tko je os­no­vao dva star­tu­pa te bio po­du­zet­nik, zna iz prve ru­ke ka­ko mo­der­ne teh­no­lo­gi­je i na­čin ži­vo­ta utje­ču na emo­tiv­nu sta­bil­nost lju­di. Tu je i pri­ča o No­ki­ji kao ve­li­kom po­vrat­ni­ku na tržište mo­bi­te­la. O am­bi­ci­ja­ma ko­je ima novi dom No­ki­je, tvrt­ka HMD Glo­bal, go­vo­rio nam je To­mis­lav Him­be­le.

U su­traš­njem Ve­čer­nja­ku mo­že­te pro­na­ći novi broj pri­lo­ga Smart.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.