The Cult po­nov­no u Za­gre­bu na­kon osam go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ndao je sam Ma­ti­ja De­dić. Ra­de­ći is­to­vre­me­no pro­miš­lje­no, im­pul­ziv­no i ins­tin­k­tiv­no – na­rav­no, sa svi­rač­kim spo­sob­nos­ti­ma ko­je po­sje­du­je – De­dić u vre­me­nu sa­svim opip­lji­vog “glo­bal­nog se­la” McLu­ha­na i po­ve­za­nos­ti raz­nih kul­tur­nih frak­ci­ja i zvu­ko­va svi­je­ta, ne ra­di raz­li­ku iz­me­đu do­ma­će, re­gi­onal­ne i svjet­ske sce­ne. Ne­go je u go­di­ni na­kon naj­ve­ćeg us­pje­ha jav­nos­ti pri­uštio ne­ko­li­ko iz­vr­s­nih al­bu­ma snim­lje­nih s glaz­be­ni­ci­ma s raz­li­či­tih stra­na svi­je­ta i po­ka­zao da glaz­ba za­is­ta ne poz­na­je gra­ni­ce. Novi album „Ma­le lju­ba­vi (…su­sre­ti)“za­si­gur­no će opet bi­ti “bomba” u ra­ni­je spo­me­nu­tom min­skom po­lju, spo­sob­na ak­ti­vi­ra­ti mno­ge emo­ci­je, ana­li­ze i re­ak­ci­je u me­di­ji­ma i kod pu­bli­ke. Oda­brav­ši me­đu je­da­na­est pje­sa­ma ne­ke od ključ­nih, poz­na­tih i skri­ve­nih pred­lo­ža­ka, autor­skih pje­sa­ma i tra­di­ci­ona­la, re­in­ter­pre­ta­ci­jom is­tih pos­ti­gao je efekt pri­rod­nog nas­tav­ka al­bu­ma “Ma­ti­ja svi­ra Ar­se­na” ko­ji je, slo­žit će­mo se, bi­lo pri­lič­no teško pros­li­je­di­ti idu­ćim pro­jek­tom. A ko­ji pak, jer go­vo­ri­mo o glaz­be­ni­ku sklo­nom avan­tu­ra­ma, kri­je ne­ke važ­ne po­ma­ke, “do­dat­ke” i vr­hun­sku svir­ku u ne­kim dru­ga­či­jim re­gis­tri­ma. Pr­vi to­no­vi har­mo­ni­ke u uvod­noj Ru­nji­će­voj “Po­tra­ži me u pred­gra­đu” go­vo­re da je je­dan od klju­če­va u Me­ri­mi Klju­čo, sjaj­noj sa­ra­jev­skoj glaz­be­ni­ci ko­ja su­dje­lu­je u pet pje­sa­ma i s ko­jom Ma­ti­ja pr­vi put u ka­ri­je­ri spa­ja tip­ke svog kla­vi­ra s tip­ka­ma har­mo­ni­ke. Klju- čo sam pr­vi pu­ta uži­vo čuo la­ni kad je svi­ra­la u pred­sta­vi “Ve­li­ka bi­ljež­ni­ca” u ZKM-u, a spoj nje i Ma­ti­je De­di­ća ot­kri­va na­dah­nu­tu, ino­va­tiv­nu i pu­no­krv­nu svi­rač­ku su­rad­nju. Tra­di­ci­ona­li “Što te ne­ma” i “Kra­dem ti se u ve­če­ri”, te Ar­se­no­ve “Ot­ka­ko te ne vo­lim” i “Od­la­zak” – ovaj pu­ta bez tek­s­ta Ti­na Uje­vi­ća – do­vo­de De­di­ća i Klju­čo do li­je­pog me­lan­ko­lič­nog am­bi­jen­ta, pri če­mu pa­ž­lji­vi i pro­fi­nje­ni pr­sti obo­je njih pa­ze da “ne na­ga­ze” onog dru­gog, jer ra­di se o fi­li­gran­skoj, de­li­kat­noj svir­ci.

Ener­gič­na kla­vir­ska svir­ka

Ukrat­ko, jed­na od onih važ­nih su­rad­nji či­ji je za­vr­š­ni re­zul­tat ve­ći od zbro­ja sas­tav­nih di­je­lo­va, iako je pu­no tip­ki ko­je ko­ris­te. Ra­di se o Ma­ti­ji­nu al­bu­mu s ne­ko­li­ko gos­ti­ju, ali su Ru­nji­će­va “Mo­li­tva za Mag­da­le­nu”, Ar­se­no­va “Vra­ćam se” i Gi­bin “Div­ji cvit” so­lis­tič­ki kla­vir­ski re­ci­ta­li s pre­poz­nat­lji­vim to­nom i in­ter­pre­ta­ci­jom kla­vi­ris­ta ko­ji pre­ciz­nom svir­kom ne gu­bi emo­tiv­ni pot­pis, a u sta­nju je me­lo­di­ju ras­ta­vi­ti i sas­ta­vi­ti ta­ko da pri­mi­je­ti­te sve ono što pri­je nis­te zna­li da pos­to­ji u njoj. Na Ar­se­no­voj “O, mla­dos­ti” i “Ni­je htje­la” Ke­ma­la Mon­te­na su­dje­lu­je Sta­nis­lav Ko­va­čić s če­lom. Ele­gič­ni spoj tip­ki i gu­da­la u Ar­se­no­voj “Što me či­ni sret­nom” na sa­svim dru­ga­či­ji na­čin pro­s­lje­đu­ju ba­sist Alen Sve­to­pe­trić i gi­ta­rist Sil­vio Pa­sa­rić s Ma­ti­jom u naj­e­ner­gič­ni­joj kla­vir­skoj svir­ci na al­bu­mu, u “otvo­re­noj” ma­ni­ri prog-roc­ka Ye­sa, kao da su Rick Wa­ke­man i Ste­ve Howe opet za­jed­no. Kao što “Od­la­sku” ne ne­dos­ta­je vo­kal i tekst ta­ko i os­ta­le pje­sme go­vo­re i da­ju slu­ša­te­lju to­ne sa­dr­ža­ja, pre­ciz­no, jez­gro­vi­to i na­dah­nu­to, s “dr­ža­njem te­ma” u re­la­tiv­no krat­kim mi­nu­ta­ža­ma tra­ja­nja za ova­ko spo­sob­ne glaz­be­ni­ke. Mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da će na kon­cer­ti­ma us­li­je­di­ti pro­du­že­ne ver­zi­je, jer pros­tor se nas­lu­ću­je, kao i mo­gu­ća gos­to­va­nja i su­rad­nje uži­vo. Pr­va pri­li­ka da se ove ma­te­ri­ja­le pro­vje­ri uži­vo u Za­gre­bu bit će u jed­nom od dva kon­cer­ta „Ma­ti­ja De­dić i pri­ja­te­lji“kra­jem ko­lo­vo­za na Ljet­noj sce­ni Ama­deo, gdje će mu se pri­dru­ži­ti no­va su­rad­ni­ca Me­ri­ma Klju­čo, Ga­bi No­vak, Sa­ra Re­nar i Li­di­ja Ba­juk. A upra­vo je ima­gi­na­ci­ja i nas­lu­ći­va­nje, po­red kon­kret­ne svir­ke, ono što raz­li­ku­je glaz­bu za jed­no­krat­nu upo­tre­bu i onu ko­ja otva­ra ne­ke dru­ga­či­je, neo­me­đe­ne pros­to­re ko­ji ne pod­li­je­žu uobi­ča­je­noj ka­te­go­ri­za­ci­ji. Ma­ti­ja De­dić odav­no je sam svo­ja ka­te­go­ri­ja, pre­ciz­ni­je, vi­še njih. Sa­mo ve­čer na­kon kon­cer­ta gru­pa Prop­hets of Ra­ge i Ho­use of Pa­in na Ša­la­ti, na is­to mjes­to vra­ća­ju se mi­lje­ni­ci do­ma­će pu­bli­ke i je­dan od naj­važ­ni­jih hard rock ben­do­va svih vre­me­na. The Cult do­la­ze u Za­greb na­kon pu­nih osam go­di­na, još uvi­jek pre­dvo­đe­ni os­ni­va­či­ma i glav­nim autor­skim po­lu­ga­ma Ia­nom As­t­buryjem i Bil­lyjem Duf­fyjem. Bri­tan­skoj će se rock-pe­tor­ci na za­gre­bač­koj Ša­la­ti u uto­rak 27. lip­nja pri­dru­ži­ti za­gre­bač­ki Hard Ti­me i sinj­ski M.O.R.T. Vra­ta sta­di­ona Ša­la­ta otvo­rit će se u 19:00. Pr­vi na sce­nu, u 19:35, stu­pa Hard Ti­me, dok je po­če­tak nas­tu­pa gru­pe M.O.R.T. pla­ni­ran za 20:20. Ian As­t­bury, Bil­ly Duf­fy i os­ta­li svoj će kon­cert za­po­če­ti u 21:30. “She Sel­ls San­c­tu­ary”, “Ra­in”, “Fi­re Wo­man”, “Swe­et So­ul Sis­ter”, “Lil’ De­vil”, “Wild Flower” sa­mo je dio re­per­to­ara ko­ji će Cult od­svi­ra­ti pred pu­bli­kom na Ša­la­ti. Za pu­bli­ku će od 19:00 bi­ti otvo­re­na dva ula­za iz uli­ce Ša­la­ta, a unu­tar kon­cert­nog pros­to­ra mo­ći će se smjes­ti­ti na par­te­ru i na tri­bi­ni.

Novi album Ma­ti­je De­di­ća „Ma­le lju­ba­vi (…su­sre­ti)“pri­ro­dan je nas­ta­vak me­ga­us­pješ­nog “Ma­ti­ja svi­ra Ar­se­na” ko­ji je bi­lo pri­lič­no teško nad­ma­ši­ti idu­ćim pro­jek­tom

Ma­ti­ja De­dić

Ian As­t­bury Fron­t­men The Cul­ta, os­ni­vač i jed­na od glav­nih autor­skih po­lu­ga ben­da ko­ji se is­ti­če ener­gi­jom i broj­nim hi­to­vi­ma

Ni­je pre­tje­ra­no pret­pos­ta­vi­ti da će se na kon­cer­ti­ma ču­ti pro­du­že­ne ver­zi­je ovih pje­sa­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.