Šar­man­ta po­sve­ta Fel­li­ni­ju, ali uz oči­ti utje­caj W. Al­le­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ka­da je u stu­de­nom 2015. ko­mi­čar Aziz An­sa­ri iz­ba­cio pr­vu se­zo­nu no­ve se­ri­je “Master Of None”, kre­nu­le su us­po­red­be s le­gen­dar­nim Lo­uisom C. K.om. Na­ime, i ovo je bi­la jed­na od onih “re­al li­fe” se­ri­ja o ži­vot­nim tre­nu­ci­ma u ko­ji­ma se sva­ko od nas mo­že pre­poz­na­ti. No, dok je Lo­uie pro­šao 40. i hva­ta ga kri­za sred­njih go­di­na, Aziz u li­ku De­va je 20-go­diš­njak ko­ji po­ku­ša­va na­ći pra­vu lju­bav, ali i pra­vi po­sao. Ra­zo­ča­ran u lju­bav, na kra­ju prve se­zo­ne oti­šao je u Mo­de­nu ka­ko bi na­učio pra­vi­ti pas­tu. U Mo­de­ni se i odi­gra­va­ju prve dvi­je epi­zo­de no­ve se­zo­ne, a upra­vo su te epi­zo­de vje­ro­jat­no i naj­bo­lje jer je An­sa­ri maj­stor­ski do­ča­rao ugo­đaj Fel­li­ni­je­vih i De Si­ci­nih kla­si­ka. Jed­na od sce­na u pr­voj epi­zo­di je i prava po­sve­ta kul­t­nom fil­mu “Krad­ljiv­ci bi­cik­la”, jer na­kon što De­vu ukra­du nov­ča­nik, upu­šta se u tr­ku po gra­du za krad­ljiv­cem, baš kao i De Si­cin glav­ni glu­mac. De­vo­va pri­ja­te­lji­ca Fran­ces­ca (Ale­ssan­dra Mas­tro­nar­di) iz­gle­da kao jed­na od Fel­li­ni­je­vih di­va iz 60-ih go­di­na. Li­je­pa je, za­bav­na, vo­li is­te stva­ri kao i Dev, ali ima i du­go­go­diš­njeg deč­ka. Nji­hov je od­nos klju­čan za ci­je­lu dru­gu se­zo­nu, po­go­to­vo kad ona poslije do­đe u New York, a Dev je po­ve­de na ro­man­tič­nu šet­nju po Ve­li­koj ja­bu­ci. Po­seb­nost je An­sa­ri­je­ve se­ri­je što i u dru­goj se­zo­ni pro­go­va­ra o ne­kim pre­dra­su­da­ma, što ra­di ne­na­met­lji­vo, kao da raz­go­va­ra­te s do­brim pri­ja­te­lji­ma. Pri­mje­ri­ce, u epi­zo­di “Re­li­gi­on” ro­đa­ka upoz­na­je sa sla­ni­nom ko­ju mus­li­ma­ni ne smi­ju jes­ti iz vjer­skih raz­lo­ga. Epi­zo­da “Than­sk­gi­ving”, ko­ja je po­sve­će­na nje­go­voj pri­ja­te­lji­ci, lez­bij­ki De­ni­se (Le­na Wa­it­he), uči nas pre­dra­su­da­ma kroz ko­je pro­la­ze gay oso­be. No ipak, moj osob­ni fa­vo­rit je epi­zo­da “New Yo­or I Lo­ve You” u ko­joj Aziz, pod oči­tim utje­ca­jem Wo­odyja Al­le­na, pra­ti ne­ko­li­ko sta­nov­ni­ka New Yor­ka u nji­ho­vim dnev­nim ru­ti­na­ma. Tu je po­seb­no im­pre­siv­na cr­ti­ca o glu­ho­ni­je­moj dje­voj­ci ko­ja je snim­lje­na bez ikak­va zvu­ka ka­ko bi se mo­gli po­is­to­vje­ti­ti s njom. I to je mo­žda po­naj­bo­lja cr­ti­ca ko­ja go­vo­ri u pri­log An­sa­ri­je­voj ge­ni­jal­nos­ti. Ne sje­ćam se da sam po­s­ljed­njih go­di­na gle­dao se­ri­ju ko­ja go­vo­ri o oz­bilj­nim stva­ri­ma, a da je is­to­vre­me­no šar­mant­na, po­ne­kad glu­pas­ta, to­pla, ro­man­tič­na, i br­zo vam uđe pod kožu. Kad to­me pri­do­da­te pa­ž­lji­vo bi­ra­nu glaz­bu za sva­ku epi­zo­du, do­đe­mo do čis­te pe­ti­ce. Kad kre­ne ta­li­jan­ska epi­zo­da, svi­ra “Dol­ce Vi­ta” Rya­na Pa­ri­sa. Tu su i Tu­pac, Kraf­twerk, Soft Cell, Mu­si­cal Yo­uth, Di­ga­ble Pla­nets, D’An­ge­lo... Ovo je se­ri­ja po­put pra­ve gas­tro­ve­če­re za sla­do­kus­ce, sto­ga ne­moj­te dvo­ji­ti, ne­go je po­gle­daj­te.

Ri­jet­ko ko­ja se­ri­ja po­put ove go­vo­ri o oz­bilj­nim stva­ri­ma, a is­to­dob­no je šar­mant­na, po­ne­kad glu­pas­ta, to­pla, ro­man­tič­na, i br­zo vam uđe pod kožu Na­kon što mu ukra­du nov­ča­nik, Dev se upu­šta se u tr­ku po gra­du za krad­ljiv­cem, baš kao i De Si­cin glav­ni glu­mac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.