NIVES & TAMARA

Su­per smo si pri­vat­no, a i če­ka nas lje­to pu­no ze­zan­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton - Raz­go­va­ra­la: ANA HERCEG

Na Dru­go­me pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je ju­čer se po­če­la emi­ti­ra­ti no­va glaz­be­na emi­si­ja “HRT TOP 20” u ko­joj se pred­stav­lja­ju vi­de­os­po­to­vi 20 naj­po­pu­lar­ni­jih pje­sa­ma do­ma­će pro­duk­ci­je. Emi­si­ju vo­de du­go­go­diš­nje ra­dij­ske vo­di­te­lji­ce Tamara Lo­os i Nives Ča­no­vić. Če­mu se naj­vi­še ra­du­je­te ka­da je ri­ječ o va­šoj no­voj emi­si­ji “HRT TOP 20”? Tamara: Sve­mu. Glaz­bi, Nives, gos­ti­ma... I eki­pi s HRT-a ko­ju ni­sam vi­dje­la sto go­di­na. Nives: Su­rad­nji s no­vom eki­pom i to­me da ono što sva­kod­nev­no pre­no­sim slu­ša­te­lji­ma na ra­di­ju spo­jim na­po­kon sa sli­kom i spo­to­vi­ma na te­le­vi­zi­ji. Go­di­na­ma se zna­te s ra­di­ja, ali ni­ka­da nis­te su­ra­đi­va­le. Poz­na­je­te li se pri­vat­no, mo­že­te li pre­dvi­dje­ti ka­kav će bi­ti vaš “spoj”? Tamara: S Nives je uvi­jek do­bra ze­zan­ci­ja, a us­to je vr­lo dra­ga. Otvo­re­na je i bez za­dr­ške u ko­mu­ni­ka­ci­ji. Is­kre­no se ve­se­li­mo za­jed­nič­kom an­ga­žma­nu. Ne znam naj­toč­ni­je opi­sa­ti taj spoj, ali ako us­pi­je­mo privatni od­nos pre­ni­je­ti na ekran, bit će su­per. Nives: Tom spo­ju po­seb­no se ve­se­lim, mis­lim da ima­mo sli­čan smi­sao za hu­mor i da će su­rad­nja s Ta­ma­rom bi­ti pra­vi gušt. Ra­dio ili te­le­vi­zi­ja, ko­ji vam je me­dij ve­ći iz­a­zov? I za­što? Tamara: Hm, du­go me ni­je bi­lo na tel­ki, ali is­kus­tvo či­ni svo­je. Ne mo­žeš za­bo­ra­vi­ti vo­zi­ti bi­cikl. Pu­no sam na­uči­la u Dje­čjem pro­gra­mu, me­đu os­ta­lim vo­di­la sam i glaz­be­nu emi­si­ju “Vip mu­sic club”. Vo­lim te­le­vi­zi­ju, vo­lim što omo­gu­ća­va i iz­ra­ža­va­nje ges­ta­ma i mi­mi­kom. To­ga na ra­di­ju ne­ma i tre­ba dos­ta vre­me­na da se čovjek na­uči iz­ra­ža­va­ti unu­tar odre­đe­nih gra­ni­ca. Nives: Iz­a­zov je sva­ki novi po­sao. Ra­dio mi je naj­ve­ća lju­bav, a te­le­vi­zi­ja je za­raz­na i sva­kom no­vom pro­jek­tu ja­ko se ve­se­lim. Naj­ljep­ši trenutak u ka­ri­je­ri? Tamara: Ne­mam odre­đe­ni trenutak, ali naj­vi­še mi zna­či po­zi­tiv­no miš­lje­nje i po­hva­la ko­le­ga. I pri­hva­ća­nje slu­ša­te­lja. Nives: Trenutak u ko­jem shva­tiš da stvar­no vo­liš ono što ra­diš, kad shva­tiš da si okru­žen ko­le­ga­ma ko­je slo­bod­no mo­žeš zva­ti i pri­ja­te­lji­ma, to je za me­ne naj­ljep­ši i ujed­no trenutak ko­ji me naj­vi­še mo­ti­vi­ra. Je li vam važ­ni­je priz­na­nje pu­bli­ke i še­fo­va ili unu­tar­nji osje­ćaj da ste ne­što na­pra­vi­li do­bro?

Ko­ji ste naj­bo­lji pro­fe­si­onal­ni sa­vjet do­sad do­bi­li i od ko­ga? Tamara: Od Ma­ti­je. Re­kao je da sam naj­bo­lja kad ne is­pu­nja­vam tu­đa oče­ki­va­nja. I da uvi­jek tre­ba ima­ti osje­ćaj za mje­ru. Ne for­si­ra­ti pri­ču ako se ne­ma što re­ći. Nives: Od mo­je obi­te­lji, ko­ja je uvi­jek tu za me­ne. Ma­ma i ta­ta znaju da­ti pra­vu kri­ti­ku u pra­vo vri­je­me i, na­rav­no, po­hva­lu kad je po­treb­na. Kak­vu glaz­bu (ko­je ben­do­ve) vo­li­te pri­vat­no? Što slu­ša­te kad se opu­šta­te, obav­lja­te ku­ćan­ske pos­lo­ve, u auto­mo­bi­lu? Tamara: Mju­zu naj­vi­še slu­šam u autu, ali bu­du­ći da mi se pok­va­rio CD player, sad slu­šam ra­dio. Ali ne­dos­ta­ju mi mo­ji CD-ovi. Be­atle­si, Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne, INXS, La­na Del Ray, Lu­ce, Pa­vel... Ali is­ti­na je da sam ži­vi pek­mez i najčešće do da­ske po­ja­ča­vam naj­sla­du­nja­vi­je la­ga­ni­ce i de­rem se iz pet­nih ži­la. Nives: To je naj­raz­no­li­ki­ji miks. Do­ma­će, stra­no... Stvar­no ovi­si o tre­nut­ku i ras­po­lo­že­nju. Vo­di li vas u pri­vat­nom ži­vo­tu ra­zum ili sr­ce? Tamara: Ra­zum. I po­ne­kad na­go­ni. Nives: S go­di­na­ma se ra­zum i sr­ce sve bolje sla­žu, ali sr­ce je uvi­jek vo­dič. Što vas lju­ti, a što ve­se­li? Tamara: Sve me lju­ti. Osjet­lji­va sam. Nives: Lju­ti me ne­prav­da i zlo­čes­ti lju­di ko­ji iskorištavaju dru­ge, a ve­se­lim se kad shva­tim da sam okru­že­na do­brim lju­di­ma i pra­vim pri­ja­te­lji­ma. Ka­ko se opu­šta­te, či­me pu­ni­te ba­te­ri­je? Tamara: Sa­mo­ćom. To se po­ka­za­lo naj­bo­ljim i za me­ne i za one oko me­ne. Opu­štam se do­ma. U svo­joj kući, u svo­me kvar­tu. Šet­nja kvar­tom sa psom me ja­ko re­lak­si­ra. Ubla­ža­va mi čak i ta­hi­kar­di­ju. Nives: Od­la­zak u pri­ro­du, ka­va s pri­ja­te­lji­ca­ma, ru­čak s ma­mom, raz­go­vor s ro­di­te­lji­ma... Što je za vas sre­ća? Tamara: Mo­ja obi­telj. Nives: ... da sam slo­bod­na od že­lja..., od­mah su mi za­svi­ra­li u gla­vi Oli­ver i Gi­bo. Ima­te li mo­to ko­ji vas vo­di kroz ži­vot? Nives: Ne­mam ne­ki mo­to ko­jim se vo­dim ci­je­li ži­vot, no pre­ma dru­gi­ma nas­to­jim bi­ti onak­va kak­vi že­lim da i dru­gi bu­du pre­ma me­ni. Pla­no­vi za lje­to? Tamara: Idem u Du­blin, ali ne pos­lov­no, imam po­vrat­nu kar­tu. I ma­lo na mo­re. Nives: Obvez­no ću pro­ves­ti ne­ko vri­je­me na na­šoj oba­li, lje­to bez Ja­dra­na ni­je lje­to za me­ne. Tamara, pri­je tri go­di­ne ro­di­li ste kćer. Kak­va je Ve­ra dje­voj­či­ca? Tamara: Evo, baš sam je pi­ta­la. Ka­že da je ona cu­ri­ca. Me­ni vam je ta nje­zi­na iz­ja­va div­na. Ja sam za­ljub­lje­na u nju. I za­to sve što ka­žem je ili pre­uve­li­ča­no ili sla­du­nja­vo. Ali či­ni mi se da objek­tiv­no ipak mo­gu is­tak­nu­ti da je ja­ko du­ho­vi­ta. I dra­ga. I pris­toj­na. I .... Evo. Rek­la sam da sam za­ljub­lje­na. Ko­li­ko vas je maj­čins­tvo pro­mi­je­ni­lo, če­mu vas je na­uči­lo? Tamara: Na­uči­lo me da bu­dem ma­lo bla­ža pre­ma se­bi. I dru­gi­ma.

Ra­dio mi je naj­ve­ća lju­bav, a te­le­vi­zi­ja je za­raz­na i sva­kom pro­jek­tu ja­ko se ve­se­lim, ka­že Nives Du­go me ni­je bi­lo na tel­ki, ali is­kus­tvo či­ni svo­je. Ne mo­žeš za­bo­ra­vi­ti vo­zi­ti bi­cikl, ka­že Tamara

Za­ljub­lje­na i u svo­ju kćer Tamara s part­ne­rom Ma­ti­jom Per­ko­vi­ćem ima kćer Ve­ru za ko­ju ka­že da ju je na­uči­la da bu­de ma­lo bla­ža pre­ma se­bi

Sret­ni za­jed­no Nives je ne­dav­no obja­vi­la svo­ju pr­vu fo­to­gra­fi­ju s Go­ra­nom Iva­ni­še­vi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.