U PSG-u kum mi je Ste­pan­čić, a Ka­ra­ba­tić pre­vo­di­telj...

Ha­lil je naj­mla­đi igrač ko­jeg je Čer­var po­zvao na pri­pre­me

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Gušt je ra­di­ti u okru­že­nju s Omeye­rom, Aba­lo­om, Ka­ra­ba­ti­ćem, Han­se­nom, Ser­da­ru­ši­ćem... Kon­ku­ren­ci­ja je vr­lo ja­ka, ali bo­rit ću se do kra­ja za mjes­to na EP-u u Za­gre­bu, ka­že Ha­lil

Da mi je net­ko pri­je tri go­di­ne re­kao da ću bi­ti na pri­pre­ma­ma re­pre­zen­ta­ci­je, re­kao bih mu da je lud, ka­že Ja­ga­njac Ha­lil Ja­ga­njac (19) bio je naj­mla­đi igrač na pri­pre­ma­ma hr­vat­ske ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je u Po­re­ču. Po­ziv Li­ne Čer­va­ra za­te­kao ga je u Pa­ri­zu gdje je ove se­zo­ne igrao za mla­du mom­čad PSG-a.

Ser­da­ru­šić ga ci­je­ni

- Na­rav­no da sam bio iz­ne­na­đen kad sam do­bio po­ziv. Pr­vo sam bio u šo­ku, a on­da sam svo­ju ra­dost po­di­je­lio s naj­bli­ži­ma. Ve­li­ka mi je i neo­pi­si­va čast što me na pri­pre­me po­zvao čovjek ko­ji iza se­be ima ve­li­ke tre­ner­ske us­pje­he. To je tre­ner ko­ji je tre­ni­rao i još uvi­jek tre­ni­ra ve­li­ke svjet­ske igra­če, osva­ja­če europ­skih i svjet­skih me­da­lja. Za me­ne je tih de­se­tak da­na u Po­re­ču iz­nim­no is­kus­tvo. Tre­ni­rao sam s igra­či­ma ko­je sam pri­je tri go­di­ne gle­dao sa­mo na te­le­vi­zi­ji i di­vio se nji­ho­vim re­zul­ta­ti­ma. Da mi je net­ko pri­je tri go­di­ne re­kao da ću bi­ti na pri­pre­ma­ma hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je, re­kao bih mu da je lud – ka­zao je Ja­ga­njac. Iz­bor­nik vas je pu­no hva­lio... - Tru­dio sam se. Na sva­kom tre­nin­gu da­vao sam sto pos­to. Kao mla­di igrač, htio sam se do­ka­za­ti iz­bor­ni­ku, ali i os­ta­li­ma – na­gla­sio je. Je li mo­gu­će da za­igra­te na EP-u u Hr­vat­skoj? - Uh, kon­ku­ren­ci­ja je vr­lo ja­ka na mjes­tu li­je­vog vanj­skog šu­te­ra. Uvi­jek pos­to­ji na­da, ali zna­te i sami kak­va ime­na igra­ju u na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji. Kak­va je bi­la se­zo­na u PSG-u? - Mis­lim da sam pu­no na­učio igra­ju­ći za mla­du mom­čad PSG-a. Igra­li smo u 3. fran­cu­skoj li­gi i osvo­ji­li pr­vo mjes­to i ta­ko se pla­si­ra­li u vi­ši rang. Čes­to sam bio na se­ni­or­skim tre­nin­zi­ma PSG-a, ba­rem tri­put tjed­no. Pu­no sam raz­go­va­rao sa Zvo­ni­mi­rom Ser­da­ru­ši­ćem, tre­ne­rom prve mom­ča­di, kao i s nje­go­vim po­moć­ni­kom Sta­fa­nom Ol­sso­nom. Sva­ki sa­vjet dvo­ji­ce tak­vih tre­ne­ra zla­ta je vri­je­dan. Uži­tak je ra­di­ti s tak­vim svjet­skim ve­li­či­na­ma kak­ve su Ni­ko­la Ka­ra­ba­tić, Mik­kel Han­sen, Luc Aba­lo, Ti­er­ry Omeyer... Ov­dje je obi­čaj da sva­kom mla­dom igra­ču je­dan igrač iz prve mom­ča­di bu­de „kum“, pa ne ču­di da su me­ni do­di­je­li­li Lu­ku Ste­pan­či­ća. S Lu­kom sam u od­lič­nim od­no­si­ma – is­tak­nuo je Ha­lil. S ki­me ste se najčešće dru­ži­li od igra­ča prve mom­ča­di? - Naj­bli­ži po go­di­na­ma mi je Be­no­it Ko­un­ko­ud ko­ji je dvi­je go­di­ne sta­ri­ji, ali svi igra­či bi­li su su­sret­lji­vi pre­ma me­ni. Re­ci­mo da sam naj­vi­še raz­go­va­rao s Ni­ko­lom Ka­ra­ba­ti­ćem ko­ji mi je ujed­no i po­ma­gao s fran­cu­skim je­zi­kom.

Po­la­že is­pi­te in­ter­ne­tom

Ho­će­te li slje­de­će se­zo­ne os­ta­ti u mla­doj mom­ča­di PSG-a? - Znam da je iz­bor­nik raz­go­va­rao s mo­jim bra­tom Isa­kom i da je pred­lo­žio da idem neg­dje gdje ću igra­ti ja­če utak­mi­ce. Znam i ja da bi to bi­lo pu­no bolje, no te stva­ri pre­pu­štam me­na­dže­ru i bra­tu. Ka­ko ste se snaš­li u Pa­ri­zu? - Bi­lo mi je u po­čet­ku ja­ko teško, što je ra­zum­lji­vo. Ve­li­ki grad, novi lju­di, druk­či­ja kul­tu­ra, ni­sam znao je­zik... Ali sve sam br­zo po­hva­tao i na­kon go­di­nu da­na mo­gu re­ći da sam na­učio je­dan svjet­ski je­zik. Sva­ki dan bi­lo mi je sve lak­še. Uglav­nom sam da­ne pro­vo­dio na tre­nin­zi­ma, vi­ken­dom igrao utak­mi­ce. Us­put sam i učio jer sam još sred­njo­ško­lac. Po­la­gao sam is­pi­te pre­ko in­ter­ne­ta. Ta­ko da i ni­sam imao pu­no vre­me­na. A i ne za­ni­ma­ju me iz­las­ci - za­klju­čio je Ha­lil.

PRIVATNI ALBUM

Ha­lil Ja­ga­njac naj­ta­len­ti­ra­ni­ji je mla­di hr­vat­ski ru­ko­me­taš, tek je pri­je tri da­na na­pu­nio 19 go­di­na

Ni­ko­la Ka­ra­ba­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.