Ma­rić: Je­dva če­kam dvo­boj sa Sr­bi­jom u Spli­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

S Hr­vat­skom će bi­ti ja­ko teško igra­ti. Oni su ve­li­ki fa­vo­ri­ti, ne sa­mo sku­pi­ne, već i či­ta­vog EP-a, ka­že kruž­ni na­pa­dač Sr­bi­je Stoj­ko­vić Da­mir Mr­vec Ma­ri­no Ma­rić tre­bao je bi­ti pr­vi naš kruž­ni na­pa­dač na SP-u u Fran­cu­skoj u si­ječ­nju po­čet­kom ove go­di­ne. Ni­je taj­na da je biv­ši iz­bor­nik Želj­ko Ba­bić upra­vo na nje­mu gra­dio dos­ta tak­ti­ke u na­pa­du se­dam na šest. Jer, Ma­ra pri­lič­no do­bro hva­ta lop­te na cr­ti, pr­vi je u kon­tri i još sjaj­no igra u obra­ni. No, oz­lje­da ga je za­us­ta­vi­la i ni­je oti­šao u Fran­cu­sku. Ali, sad je tu, spre­man za EP u Hr­vat­skoj. – Sa­mo da ne bu­de no­va oz­lje­da. Opet, kon­ku­ren­ci­ja na mjes­tu kruž­nog na­pa­da­ča tre­nut­no je ja­ko ve­li­ka. Tu su po­vrat­ni­ci Vo­ri i Su­lić, pa Ko­zi­na, Mu­sa, ja. No, do­bro je da je ja­ka kon­ku­ren­ci­ja – pri­ča Ma­rić. I slje­de­će se­zo­ne Ma­ri­no os­ta­je u nje­mač­kom Mel­sun­ge­nu. – Do­ve­li smo ne­ko­li­ko kva­li­tet­nih igra­ča. La­ni smo za­vr­ši­li sed­mi, a u no­voj se­zo­ni na­pa­da­mo če­t­vr­to mjes­to i pla­sman u Li­gu pr­va­ka. Ka­ko vam se či­ni naš ždri­jeb sku­pi­ne na Europ­skom pr­vens­tvu? – U sva­kom slu­ča­ju za­nim­lji­va. Sve tri re­pre­zen­ta­ci­je su ja­ko do­bre. Sr­bi­ja se vra­ti­la na ve­li­ku sce­nu na­kon što h ni­je bi­lo na Igra­ma u Ri­ju i Svjet­skom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj. Šved­ska je ja­ko opas­na, igra­ju brz, mo­der­ni ru­ko­met. Svi nji­ho­vi igra­či prve pos­ta­ve igra­ju u ja­kim klu­bo­vi­ma, ima­ju sjaj­ne šu­te­re, ali i vra­ta­re. Sa Is­lan­dom valj­da sva­ki put igra­mo na Europ­skom pr­vens­tvu. Ali ih i sva­ki put po­bje­đu­je­mo pa valj­da ne­će ni sa­da bi­ti dru­ga­či­je – is­tak­nuo je Ma­rić. Sku­pi­nu igra­mo u Spli­tu? – Je­dva če­kam za­igra­ti pred 7000 na­vi­ja­ča. Utak­mi­ca sa Sr­bi­jom bit će ne­što po­seb­no, u to sam uvje­ren – is­tak­nuo je Ma­rić. Nje­gov ko­le­ga s cr­te, ali iz re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, Ras­to Stoj­ko­vić, ova­ko raz­miš­lja na­kon ždri­je­ba: – Ni­smo ima­li sre­će u ždri­je­bu. Ja­ko te­ška sku­pi­na, ali na­ša pri­li­ka su su­sre­ti s Is­lan­đa­ni­ma i Šve­đa­ni­ma. S nji­ma se mo­že­mo rav­no­prav­no nad­me­ta­ti. S Hr­vat­skom će bi­ti ja­ko teško igra­ti u Spli­tu. Oni su ve­li­ki fa­vo­ri­ti, ne sa­mo sku­pi­ne, već i či­ta­vog EP-a. Vi­dim ih u fi­na­lu s Fran­cu­zi­ma. Oni će si­gur­no bi­ti mo­ti­vi­ra­ni da nam uz­vra­te za po­raz u po­lu­fi­na­lu EP-a 2012. u Be­ogra­du. Pret­pos­tav­ljam da će at­mo­sfe­ra bi­ti pre­div­na. To su utak­mi­ce zbog ko­jih vri­je­di igra­ti i ba­vi­ti se spor­tom. U tak­vim utak­mi­ca­ma se pos­ta­je igrač, u sport­skom i psi­ho­lo­škom smis­lu – re­kao je Ras­t­ko.

Li­no Čer­var i Zo­ran Go­bac na pre­kju­če­raš­njem iz­vla­če­nju sku­pi­na EP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.