S bra­tom je jed­nom tjed­no ci­je­pao dr­va u šu­mi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ovo lje­to oče­ku­je vas nas­tup na SP-u do 21 go­di­ne u Gru­zi­ji? - Oče­ki­va­nja su ve­li­ka. Proš­lo lje­to bi­li smo dru­gi na Eu­rop­skom pr­vens­tvu. Još i da­nas pam­tim taj ne­sret­ni po­raz u fi­na­lu od Fran­cu­za, a vo­di­li smo i s pet­šest po­go­da­ka pred­nos­ti. Os­tao je go­rak okus, ali vri­je­me je da u Gru­zi­ji ode­mo do sa­mo­ga kra­ja. Ima­mo od­lič­nu ge­ne­ra­ci­ju i vje­ru­jem u te deč­ke – is­tak­nuo je. Sti­gli ste gle­da­ti i ru­ko­met na pi­je­sku, EP u Za­gre­bu? - Da, i baš je to za­nim­ljiv sport. Ni­sam ga ni­kad igrao, ali mi se či­ni vr­lo atrak­ti­van. Mo­žda se jed­nog da­na oku­šam – za­klju­čio je Ha­lil. Ovaj mla­di igrač imao je za­nim­lji­ve tre­nin­ge dok je igrao u Ko­za­li. Na­ime, s bra­tom Isa­kom oti­šao bi ba­rem jed­nom tjed­no u šu­mu i ci­je­pao dr­va. Na­ime, svi u obi­te­lji su dr­vo­sje­če, a Ha­lil na­vod­no ja­ko do­bro ba­ra­ta sje­ki­rom. Ali još bo­lje ba­ra­ta ru­ko­met­nom lop­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.