Ma­rin Či­lić ušao u fi­na­le Qu­een’sa te osi­gu­rao 6. mjes­to na ATP lis­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

U fi­na­lu, ali u Hal­leu, bit će još je­dan Hr­vat - Ma­rin Lju­bi­čić. Nje­gov će pu­len Ro­ger Fe­de­rer lo­vi­ti već de­ve­ti nas­lov na tom tur­ni­ru kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net Ma­rin Či­lić pla­si­rao se u fi­na­le ATP 500 tur­ni­ra u lon­don­skom Qu­een’s Clu­bu. Na­kon ve­li­ke bor­be i 123 mi­nu­te igre naš je te­ni­sač bio bo­lji od Gil­le­sa Mül­le­ra sa 6:3, 5:7, 6:4. Mo­gao je Me­đu­go­rac i pri­je slo­mi­ti ot­por Luk­sem­bur­ža­ni­na, no ni­je po­naj­vi­še zbog to­ga jer je imao ja­ko slab pos­to­tak is­ko­ri­šte­nih bre­ak lop­ti. Na­ime, Či­lić je od 13 bre­ak lop­ti is­ko­ris­tio sa­mo dvi­je. Us­po­red­be ra­di, Mül­ler je od dvi­je pri­li­ke is­ko­ris­tio jed­nu.

Od­mah do elit­ne pe­tor­ke

No, za­to je Ma­rin ju­čer sjaj­no ser­vi­rao. Imao je čak 23 as ser­vi­sa, te 75 pos­to osvo­je­nih po­ena na pr­vi ser­vis. Do­du­še, i Mül­le­rov je pr­vi ser­vis bio sja­jan, od­ser­vi­rao je 18 ase­va. Ula­skom u fi­na­le lon­don­skog Qu­een­sa Či­lić je već osi­gu­rao šes­to mjes­to na ATP ljes­tvi­ci, što će mu bi­ti iz­jed­na­če­nje naj­bo­ljeg ren­kin­ga ka­ri­je­re. Is­pred Me­đu­gor­ca od slje­de­ćeg će tjed­na bi­ti sa­mo ve­li­ka pe­tor­ka An­dy Mur­ray, Ra­fa­el Na­dal, Stan Wawrin­ka, No­vak Đo­ko­vić i Ro­ger Fe­de­rer. A ovo­tjed­ne Ma­ri­no­ve igre na tra­vi sjaj­na su naj­a­va za Wim­ble­don, na ko­jem će Ma­rin bi­ti u kru­gu od 4-5 fa­vo­ri­ta za nas­lov.

Fe­de­rer kralj Hal­lea

A da­nas će u fi­na­lu ATP tur­ni­ra bi­ti još je­dan Hr­vat, do­du­še u ulo­zi tre­ne­ra. Ro­ger Fe­de­rer, ko­je­mu je tre­ner naš Ivan Lju­bi­čić, ušao je u fi­na­le Hal­lea, i to na­kon što je u po­lu­fi­na­lu sa 6:4, 7:5 (5) po­bi­je­dio Ru­sa Ka­re­na Khac­ha­no­va. Ina­če, Fe­de­re­ru je ovo već je­da­na­es­to fi­na­le u Hal­leu, do­sad je na go­to­vo sa­vr­še­nom sko­ru, ima osam osvo­je­nih nas­lo­va i sa­mo dva po­ra­za. – U Hal­leu sam se uvi­jek osje­ćao kao kod ku­će, na­dam se da ću na ovom tur­ni­ru po­dig­nu­ti de­ve­ti, a po­tom mo­žda i okru­gli de­se­ti tro­fej – re­kao je švi­car­ski te­ni­ski ča­rob­njak. Če­hi­nja Pe­tra Kvi­to­va i Aus­tral­ka As­hle­igh Bar­ty su pak iz­bo­ri­le pla­sman u fi­na­le WTA te­ni­skog tur­ni­ra ko­ji se za na­grad­ni fond od 820.000 do­la­ra igra u Bir­min­g­ha­mu. Kvi­to­va je iz­bo­ri­la fi­na­le na­kon što joj je nje­zi­na su­na­rod­nja­ki­nja Lu­cia Ša­fa­ro­va pre­da­la meč u dru­gom se­tu pri za­os­tat­ku 1:6, 0:1. Bar­ty je pak bi­la bo­lja od Špa­njol­ke Gar­bi­ne Mu­gu­ru­za sa 3:6, 6:4, 6:3. Za Kvi­to­vu će to bi­ti 28. fi­na­le u ka­ri­je­ri pri če­mu je osvo­ji­la 19 tur­ni­ra, dok će Ame­ri­kan­ka nas­tu­pi­ti u svom dru­gom fi­na­lu na­kon što je ove go­di­ne po­bi­je­di­la u Ku­ala Lum­pu­ru. Kvi­to­va i Bar­ty do sa­da su igra­le jed­nom me­đu­sob­no, 2012. na Ro­land Gar­ro­su, a sla­vi­la je če­ška te­ni­sa­či­ca.

Ma­rin Či­lić je ju­čer ja­ko do­bro ser­vi­rao, imao je ukup­no čak 23 as ser­vi­sa

Ma­rin Či­lić odi­grao je ju­čer u po­lu­fi­na­lu Qu­een­sa vr­lo uz­bud­ljiv meč pro­tiv Gil­le­sa Mül­le­ra, te na kra­ju po­bi­je­dio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.