Že­le “žen­sku” lop­tu i da na­pa­di tra­ju kra­će

Fi­na čak raz­miš­lja da sma­nji broj igra­ča sa se­dam na šest

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net RUZA

Cam­pag­na: Kon­zer­va­ti­van sam tip i ne vo­lim kad se pu­no mi­je­nja. Mo­žda bi se za po­če­tak mo­gla sma­nji­ti du­ži­na ba­ze­na i na­pad na 25 se­kun­di... Jug je sla­vio nas­lov hr­vat­skog pr­va­ka, a nje­go­vu tre­ću utak­mi­cu s Mla­dos­ti u fi­na­lu do­igra­va­nja doš­lo je gle­da­ti sa­mo 500 gle­da­te­lja. Bo­ljom po­sje­će­noš­ću ne mo­gu se po­hva­li­ti ni ne­ke dru­ge va­ter­pol­ske utak­mi­ce i na­tje­ca­nja. Ma­nje je i ter­mi­na na te­le­vi­zi­ji (ba­rem onoj ko­ju mo­gu gle­da­ti svi), ma­nji je pros­tor u no­vi­na­ma. Što se to do­ga­đa s va­ter­po­lom? Ka­ko taj sport u ko­je­mu je Hr­vat­ska svjet­ska per­ja­ni­ca uči­ni­ti atrak­tiv­ni­jim? Svjet­ski sa­vez vo­de­nih spor­to­va (Fi­na) rje­še­nje tra­ži u iz­mje­ni pra­vi­la. Uz objaš­nje­nje ka­ko su “ovom spor­tu pro­mje­ne nuž­ne ka­ko bi do­bio na po­pu­lar­nos­ti”, Fi­nin iz­vr­š­ni di­rek­tor Ru­munj Cor­nel Mar­cu­les­cu pri­je tri go­di­ne pred­lo­žio je slje­de­će iz­mje­ne: sma­nje­nje du­ži­ne ba­ze­na s 30 na 25 me­ta­ra, sma­nje­nje du­lji­ne tra­ja­nja na­pa­da s 30 na 25 se­kun­di, šest igra­ča u ba­ze­nu umjes­to do­sa­daš­njih se­dam, sma­nje­nje bro­ja igra­ča u mom­ča­di­ma s 13 na 11, sma­nje­na, “žen­ska” lop­ta, skra­ći­va­nje na­pa­da s igra­čem vi­še s 20 na 15 se­kun­di...

Ne­lo­gič­ne pro­mje­ne

U skla­du s tim eks­pe­ri­men­tal­nim pra­vi­li­ma odi­gran je i ju­ni­or­ski SP u Pod­go­ri­ci na ko­je­mu je Hr­vat­ska osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju. Una­toč to­me, Pe­ri­ca Bu­kić, iz­vr­š­ni di­rek­tor i pred­sjed­nik Struč­nog sa­vje­ta HVS-a, uglav­nom je pro­tiv pred­lo­že­nih iz­mje­na, kao i mno­gi dru­gi va­ter­pol­ski duž­nos­ni­ci iz ve­ći­ne ze­ma­lja Eu­ro­pe i ne­kih dru­gih (Ja­pan, Aus­tra­li­ja...). - Oni su u me­đu­vre­me­nu odus­ta­li od “žen­ske” lop­te i sma­nji­va­nja bro­ja igra­ča u ba­ze­nu, bit će ih i da­lje se­dam, ali bi­lo bi 11 igra­ča u sas­ta­vu, što je ne­lo­gič­no. Pli­va­nje je svo­jim lo­bi­ra­njem pos­ti­glo to da mi u ko­nač­ni­ci na OI ima­mo 18 igrač(ic)a ma­nje. Do­sad smo ih ima­li 260 u 20 sas­ta­va, a sad će ih bi­ti 242 u 22 sas­ta­va, 132 va­ter­po- lis­ta i 110 va­ter­po­lis­ti­ca. Mis­lim da je to skan­da­loz­no i da je to za va­ter­po­lo ve­li­ki uda­rac - ka­že Bu­kić i pot­krep­lju­je: - Ka­žu da bi pro­mje­na pra­vi­la do­ve­la do ubr­za­nja igre, sma­nje­nja gru­be igre i da­la pred­nost pli­va­nju, pro­tu­na­pa­di­ma, kre­ta­nju itd. No, ka­ko ćete to pos­ti­ći ako is­to­dob­no sma­nju­je­te broj igra­ča. Pa, u ru­ko­me­tu ima­ju po 16 igra­ča, a ža­le se da su na kra­ju na­tje­ca­nja umor­ni, po­tro­še­ni. No, Pe­ro mis­li da su pra­vi­la u sve-

Iz­laz se tra­ži u pro­mje­ni pra­vi­la, a mo­žda sa­mo tre­ba igra­ti lje­ti, ka­že Bu­kić No­va pra­vi­la mo­gla bi oz­bilj­no na­šte­ti­ti va­ter­po­lu, sma­tra le­gen­dar­ni Cam­pag­na

mu to­me naj­ma­nje važ­na... - Sma­tram da se iz­laz tra­ži na po­greš­noj stra­ni. Mo­že se sma­nji­ti du­ži­na ba­ze­na i du­lji­na na­pa­da, ali ne na 25 ne­go re­ci­mo na 27, ne mo­ra se sve za­okru­ži­va­ti, pa i u ko­šar­ci na­pad tra­je 24 se­kun­de. No, mnogo bi se vi­še do­bi­lo ako bi­smo mi za va­ter­po­lo, po­go­to­vo klup­ski, do­bi­li vi­še ljet­nih ter­mi­na. Bio bi fan­tas­ti­čan is­ko­rak kad bi se za­vr­š­ni­ce na­ci­onal­nih pr­vens­ta­va i Li­ge pr­va­ka do­ga­đa­le lje­ti. A eu­rop­ska i svjet­ska pr­vens­tva mo­gla bi se or­ga­ni­zi­ra­ti i u lis­to­pa­du ili stu­de­no­me jer iona­ko se igra­ju u ne­kak­vim ve­li­kim are­na­ma - na­po­me­nuo je Bu­kić ko­ji bi Li­gi pr­va­ka vra­tio pret­hod­ni sus­tav na­tje­ca­nja, zna­či: jed­na utak­mi­ca kod ku­će, dru­ga u gos­ti­ma i ta­ko do kra­ja. - Sa­daš­nji sus­tav na­tje­ca­nja, sa za­vr­š­nim tur­ni­rom u jed­nom gra­du, bit­no je una­za­dio mo­guć­nos­ti Li­ge pr­va­ka. Za­mis­li­te da je Jug mo­gao igra­ti kod ku­će s Olym­pi­ako­som u če­t­vr­t­fi­na­lu, pa s Pro Rec­com u po­lu­fi­na­lu, a po­seb­no sa Szol­no­kom u fi­na­lu. Gruž bi si­gur­no bio is­pu­njen do po­s­ljed­njeg mjes­ta - za­klju­čio je Pe­ro.

I kod nas ma­lo gle­da­te­lja

No, eto Jug i Mla­dost gle­da­lo je 500 lju­di, a ju­gaš i hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Ja­vi­er Gar­cia zna i za­što: - Svi su zna­li da će Jug la­ko po­bi­je­di­ti, ni­je bi­lo ne­iz­vjes­nos­ti. No, kad smo u pret­hod­nom fi­na­lu igra­li s Pri­mo­rjem, Gruž je bio pu­ni­ji. Iz­bor­nik ta­li­jan­ske re­pre­zen­ta­ci­je Ale­ssan­dro Cam­pag­na ni­je za ve­li­ke pro­mje­ne: - Ja sam pri­lič­no kon­zer­va­ti­van i ne vo­lim kad se ne­što pu­no i na br­zi­nu mi­je­nja. Ide­mo po­la­ko. Mo­žda bi se za po­če­tak mo­gla sma­nji­ti du­ži­na ba­ze­na i du­lji­na na­pa­da na 25 se­kun­di, pa da vidimo što će nam to donijeti. Sve os­ta­le no­vo­ta­ri­je: “žen­ska” lop­ta, ma­nje mi­nu­ta od­mo­ra, novi na­pad ko­ji bi tra­jao sa­mo 25 se­kun­di... mo­gli bi oz­bilj­no na­šte­ti­ti va­ter­po­lu.

Va­ter­po­lo ni­je pre­vi­še gle­dan sport, pa čel­ni­ci Fi­ne mis­le da bi no­vim pra­vi­li­ma to mo­gli pro­mi­je­ni­ti

Pli­va­nje je svo­jim lo­bi­ra­njem pos­ti­glo to da va­ter­po­lo u ko­nač­ni­ci na OI ima 18 igrač(ic)a ma­nje. To je skan­da­loz­no PE­RI­CA BU­KIĆ pred­sjed­nik HVS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.