Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja) PRIHVATITE IZAZOVE

LJU­BAV: Pr­vi dio tjed­na kao da će vas lju­bav mi­mo­ila­zi­ti, no od sre­di­ne tjed­na ne­ke će pre­pre­ke jed­nos­tav­no nes­ta­ti. KA­RI­JE­RA: Mo­gli bis­te se za­te­ći u si­tu­aci­ji da ne­što tre­ba­te žr­tvo­va­ti ili da bor­be za an­ga­žman bu­du tak­ve da za­pra­vo gu­bi­te. ZDRAV­LJE: Bu­di­te fo­ku­si­ra­ni u sve­mu što ra­di­te.

BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja) NE INZISTIRAJTE NA SVO­JIM IDEJAMA

LJU­BAV: Za­si­će­nost iz­las­ci­ma us­mje­rit će vas na osa­mu i pov­la­če­nje. Naj­bo­lje ćete se osje­ća­ti u svom do­mu, a ako je vo­lje­na oso­ba uz vas, tim bolje. KA­RI­JE­RA: U pos­lu ćete se ma­lo nad­mu­dri­va­ti. Utje­hu ćete na­la­zi­ti u pri­vat­nom ži­vo­tu. ZDRAV­LJE: Idi­te u te­re­ta­nu ili na tr­ča­nje.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) NIT­KO NE VO­LI DA GA SE TLAČI

LJU­BAV: Či­nit će vam se da vam je lju­bav sve da­lje i da­lje, umjes­to obrat­no. To će vas živ­ci­ra­ti i ras­tu­ži­ti. Tre­ba­te shva­ti­ti da ni­je sve u va­šim ru­ka­ma.

KA­RI­JE­RA: Ne­ki će se okre­nu­ti ne­poz­na­tom i ta­jans­tve­nom. ZDRAV­LJE: U ko­nač­ni­ci, uvi­jek bolje pro­đu oni ko­ji su is­kre­ni.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) NA DNEVNI RED DO­LA­ZE NE­KE SKRIVENE STVA­RI

LJU­BAV: Če­ka vas do­bar vje­tar u le­đa kad se o lju­ba­vi ra­di. Či­nit će vam se da su svi po­gle­di upe­re­ni u vas. Ra­do ćete iz­la­zi­ti i po­ka­zi­va­ti se dru­gi­ma. KA­RI­JE­RA: Vaš pos­lov­ni in­te­res po­la­ko se pre­us­mje­ra­va na is­tra­ži­va­nja. ZDRAV­LJE: Bolje se po­ve­ži­te s lju­di­ma.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) U POSLOVIMA ĆETE PROSPERIRATI IZ­NAD OČE­KI­VA­NJA

LJU­BAV: Ve­ći­nu tjed­na pro­vest ćete u druš­tvu ko­je će vas za­is­ta os­vje­ži­ti. Bri­ge i pre­pre­ke iz dru­gih po­dru­čja ži­vo­ta la­ko ćete na­di­la­zi­ti za­jed­no kroz hu­mor. KA­RI­JE­RA: Po­ka­zat će se da su va­ši po­te­zi do­ve­li do no­vih pos­lov­nih mo­guć­nos­ti. ZDRAV­LJE: Vjež­baj­te.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) INVENCIJE ĆE VAS PROBUDITI

LJU­BAV: Pr­vih par da­na ovog tjed­na još ćete tre­ba­ti iz­dr­ža­ti po­ne­ku frus­tra­ci­ju, a on­da vas to vi­še ne­će di­ra­ti. KA­RI­JE­RA: Ne­će­te za­pos­ta­vi­ti ni­ti jed­nu sit­ni­cu. Va­ša pre­ciz­nost bit će po­hva­lje­na. Ovih da­na imat ćete pri­li­ku po­ka­za­ti ko­li­ko ste ori­gi­nal­ni. ZDRAV­LJE: Bu­di­te druš­tve­ni­ji.

BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja) NE­MOJ­TE SAMOVATI, SMIJEŠE VAM, SE POZNANSTVA

LJU­BAV: Bit ćete za­nim­lji­vi dru­gi­ma, za­vod­lji­vi, šar­mant­ni i elok­vent­ni. Sve su to oso­bi­ne ko­ji­ma mo­že­te os­tva­ri­ti ugod­na poznanstva. KA­RI­JE­RA: Oni ko­ji su se is­kre­no pre­is­pi­ta­li, znaju što im je či­ni­ti i kre­nut će tim smje­rom. ZDRAV­LJE: Bu­di­te lju­baz­ni­ji i otvo­re­ni­ji.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja) PORADITE NA VLASTITOJ ANALIZI

LJU­BAV: Dok ćete vi raz­miš­lja­ti o svo­joj lju­bav­noj proš­los­ti, va­ša lju­bav­na sa­daš­njost po­la­ko će vam iz­mi­ca­ti iz ru­ku. KA­RI­JE­RA: Da bis­te po­bolj­ša­li ono što ra­di­te, mo­ra­te se otvo­ri­ti i vi­še su­ra­đi­va­ti s dru­gi­ma. ZDRAV­LJE: Do­bro je bo­ra­vi­ti u pri­ro­di. Ona os­vje­ža­va.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) BU­DI­TE TOLERANTNI I DUHOVITI KO­LI­KO GOD MO­ŽE­TE

LJU­BAV: Os­lo­bo­di­te se pre­ve­li­kih lju­bav­nih oče­ki­va­nja, jer je sa­da bolje bi­ti re­alist ne­go ide­alist. Odo­li­te is­ku­še­nju nad­mu­dri­va­nja. KA­RI­JE­RA: Br­zi­na ko­jom ćete dje­lo­va­ti na rad­nom mjes­tu bit će pre­ve­li­ka da vas mo­gu sli­je­di­ti.

ZDRAV­LJE: Dva pa­ra oči­ju bolje vi­de.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) DRŽITE SE ONOG ŠTO STE ZAMISLILI

LJU­BAV: Po­vre­me­no ćete osje­ti­ti ma­la ne­za­do­volj­stva ili pro­laz­ne pre­pre­ke za lju­bav. KA­RI­JE­RA: Kad se či­ni da svi gu­be ilu­zi­je, vi ste do­volj­no lu­di da ne pod­leg­ne­te. To ćete ovih da­na i po­ka­za­ti i do­ka­za­ti. ZDRAV­LJE: Mo­že­te se do­bro za­ba­vi­ti.

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) BIT ĆETE SPRETNI, KONSTRUKTIVNI I ŽEDNI IZAZOVA

LJU­BAV: Ovih da­na vje­ro­jat­no ćete ima­ti po­volj­ne pri­li­ke kad se o lju­ba­vi ra­di. Mno­ga vra­ta otva­rat će vam se lak­še ne­go ina­če. KA­RI­JE­RA: No­va ener­gi­ja ko­ju in­ten­ziv­no osje­ća­te po­tak­nut će vas i na no­va pos­lov­na po­du­zi­ma­nja.

ZDRAV­LJE: Uži­vaj­te u ži­vo­tu.

RI­BE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) LJU­BAV JE MO­ŽDA BLI­ZU, ALI VI STE DA­LE­KO

LJU­BAV: Ko­mu­ni­ka­tiv­nost i otvo­re­nost bit će va­ši adu­ti za za­vo­đe­nje oso­ba su­prot­nog spo­la. Po­ne­kad ćete za dru­ge bi­ti ne­uhvat­lji­vi. KA­RI­JE­RA: Sve ćete se vi­še za­ni­ma­ti za no­vos­ti u svo­joj pro­fe­si­ji. ZDRAV­LJE: Po­ku­šaj­te vi­še bo­ra­vi­ti na zra­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.