Đu­ro i nje­gov pas Pim­pi po­nov­no su za­jed­no

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - Snje­za­na.cr­nje­vic@ve­cer­nji.net

Na­kon ape­la u Ve­čer­njem lis­tu, zvo­nio je te­le­fon u in­fo­cen­tru, ši­ri­le se po­ru­ke druš­tve­nim mre­ža­ma, Pim­pi je pro­na­đen u Du­ga­va­ma Snje­ža­na Čr­nje­vić Pim­pi je iz­le­tio iz prt­ljaž­ni­ka auto­mo­bi­la čim je za­čuo poz­na­ti glas da ga zo­ve. Po­tr­čao je pre­ma svom Đu­ri, na­kon tri tjed­na čovjek i nje­gov naj­bo­lji pri­ja­telj po­nov­no su bi­li za­jed­no. Pri­ča ko­ju je obja­vio Ve­čer­nji list, o psu Flo­ki­ju ko­ji lu­ta Za­gre­bom i tra­ži svo­ga gaz­du, do­bi­la je sre­tan kraj. Po­mo­gli su u to­me broj­ni Za­grep­ča­ni, ko­ji su se na­kon na­šeg ape­la jav­lja­li u in­fo­cen­tar Du­mov­ca s in­for­ma­ci­ja­ma gdje je Pim­pi, ka­ko je od mi­lja zvao svog psa za­gre­bač­ki be­skuć­nik svi­ma poz­nat kao Đu­ro. Po­ru­ke su se pre­no­si­le na dru­štev­nim mre­ža­ma, a on­da je sti­gla i ona prava vi­jest - Pim­pi je u Du­ga­va­ma. Pre­mo­ren, pas je na kra­ju odustao od bje­ža­nja i do­pus­tio Ti­ni Vla­ško­vić, is­pred či­jeg je ula­za le­gao da se od­mo­ri, i auto­ri­ci ovog tek­s­ta da ga odve­du čo­vje­ku ko­jeg je da­ni­ma tra­žio lu­ta­ju­ći uli­ca­ma Za­gre­ba. Ni­je mu pro­blem bi­la ni ogr­li­ca oko vra­ta, ni laj­na na ko­ju ni­je na­učen, a ni vož­nja auto­mo­bi­lom. Znao je Pim­pi vr­lo do­bro da ga vo­di­mo kući, da ga vo­di­mo nje­go­vu čo­vje­ku. - Hva­la vam, hva­la što ste ga do­ve­li - re­kao nam je Đu­ro na­kon što je iz­gr­lio i iz­lju­bio Pim­pi­ja, ko­ji je od sre­će i cvi­lio i la­jao. Is­pri­čao nam je ka­ko ga je tra­žio po Du­ga­va­ma is­ti dan kad je iz­i­šao iz bol­ni­ce. Ni­je ga u to­me spri­je­či­lo ne­vri­je­me, a pa­da­la je i ki­ša i tu­ča, jer taj pas je sve što ima. I do­dao je da mu ni­je jas­no ka­ko je pas do­šao u Du­ga­ve, jer ni­kad on­dje ni­su bi­li. Da pri­ča sret­no za­vr­ši zas­luž­na je i Ves­na Ja­ko­vac, ko­ja je Đu­ru u kas­ne noć­ne sa­te tra­ži­la na mjes­ti­ma na ko­ji­ma bi mo­gao bi­ti. - Ako ga ne na­đem, do­ve­zi­te psa k me­ni, ja ću ga ču­va­ti do uju­tro - rek­la nam je u raz­go­vo­ru. Đu­ru je us­pje­la pro­na­ći, a svje­do­či­la je i sre­ći pri nji­ho­vu su­sre­tu. Čvr­sti za­gr­ljaj na ras­tan­ku, su­ze u Đu­ri­nim oči­ma i još jed­no is­kre­no hva­la na­gra­da su svi­ma ko­ji su po­mo­gli da se Pim­pi vra­ti svo­me vlas­ni­ku. A njih dvo­ji­ca su se na­kon sve­ga vra­ti­li u svo­je sklo­ni­šte. Ni­je im važ­no ka­ko ono iz­gle­da, važ­no je da su po­nov­no za­jed­no.

Čvr­sti za­gr­ljaj i su­ze u Đu­ri­nim oči­ma, uz is­kre­no hva­la, na­gra­da su oni­ma ko­ji su po­mo­gli

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.