Tri na­por­na da­na raz­log za sla­bost pred­sjed­ni­ce?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pe­tak, ina­ugu­ra­ci­ja sr­bi­jan­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća te su­sret s Hr­va­ti­ma iz Sr­bi­je i dje­lat­ni­ci­ma ve­le­pos­lans­tva u Be­ogra­du. Su­bo­ta, sve­ča­na pro­mo­ci­ja po­laz­ni­ka voj­nih ško­la u Vu­ko­va­ru, a na­kon to­ga po­sjet uče­ni­ci­ma u Sla­von­skom Bro­du i po­la­ga­nje cvi­je­ća na Spo­me­no­bi­ljež­je dje­ci po­gi­nu­log u Do­mo­vin­skom ra­tu. U Vu­ko­va­ru je bi­la u 10 sa­ti, a u Sla­von­skom Bro­du u 13.45 sa­ti. Ju­čer je u 9 sa­ti bi­la na Mi­ro­go­ju gdje je po­lo­ži­la vi­jen­ce, a sat vre­me­na pos­li­je bi­la je u Ka­te­dra­li. Uz sve to, pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić ima i pro­ble­ma s kra­ljež­ni­com. Li­ječ­ni­ci su tra­ži­li da sma­nji tem­po, a ova pre­na­tr­pa­na tri da­na oči­to su uze­la da­nak.

Na­tr­pan ras­po­red Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić ju­čer pos­li­je­pod­ne ima­la je i sve­ča­ni pri­jem u svom ure­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.