MORH kre­će u na­ba­vu no­vih bor­be­nih le­tje­li­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

F-16 Ba­rak

Pro­vje­re­no do­bar MORH će tra­ži­ti C/D, blok 40, od­nos­no Ba­rak kon­fi­gu­ra­ci­ju, te da pos­to­je re­sur­si za još 15 do 20 go­di­na upo­ra­be (ba­rem 2500 sa­ti)

20-30

mi­li­ju­na do­la­ra je ci­je­na rab­lje­nog F-16., ovis­no o to­me je li ri­ječ o Netz ili Ba­rak mo­de­lu

Gri­pen

Upor­ni Šve­đa­ni Već 10 go­di­na če­ka­ju da se ne­ka od hr­vat­skih vla­da od­lu­či za na­ba­vu nji­ho­va apa­ra­ta. U me­đu­vre­me­nu po­le­tio je i E mo­del, a RH nu­de C/D va­ri­jan­tu

60-70

mi­li­ju­na eura sto­ji Če­šku i Ma­đar­sku le­asing na 10 go­di­na po ko­ma­du

Oruž­je i in­fras­truk­tu­ra MORH že­li, uz avi­on, do­go­vo­ri­ti i na­ba­vu oruž­ja te ura­ču­na­ti ci­je­nu obu­ke. Oruž­je i pri­la­god­ba pis­ta i han­ga­ra mo­že udvos­tru­či­ti tro­šak

Do­pla­ta le­asin­ga Šved­ski SAAB si­gur­no će po­nu­di­ti so­lid­no fi­nan­cij­sko rje­še­nje RH, no ako će MORH pos­tav­lja­ti uvje­te iz­nad air po­li­cin­ga, te spo­sob­nos­ti mo­gle bi znat­no po­sku­pi­ti ugo­vor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.