FA-50 ne mo­že le­tje­ti br­zi­na­ma pre­sre­ta­nja, nji­me se ne osi­gu­ra­va prev­last u zra­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Juž­no­ko­rej­ski FA-50 ni­je skup i so­li­dan je pro­izvod, no struč­nja­ci se ču­de za­što se on u tra­že­nju rje­še­nja za HRZ stav­lja uz bok zra­ko­plo­vi­ma me­đu ko­je, re­al­no, ne pri­pa­da. Mno­gi ga pro­ma­tra­ju kao tre­naž­no-bor­be­ni avi­on, na ko­je­mu bi se na­ši pi­lo­ti mo­gli na­pred­no ško­lo­va­ti za pre­la­zak na “pra­ve” bor­be­ne lov­ce. Eska­dri­la FA-50 bi vje­ro­jat­no sta­ja­la naj­ma­nje, oko 400 mi­li­ju­na eura, no pos­to­ji bo­ja­zan da HRZ s tim ti­pom zra­ko­plo­va ko­ji ne mo­že le­tje­ti br­zi­na­ma pre­sre­ta­nja ne bi mo­gao osi­gu­ra­ti prev­last u zra­ku. Ka­da bi fi­nan­cij­ska si­tu­aci­ja u dr­ža­vi to do­pu­šta­la, vje­ro­jat­no bi ima­lo lo­gi­ke na­ba­vi­ti i eskadrilu tih zra­ko­plo­va, jer se mo­gu ko­ris­ti­ti i kao bom­bar­de­ri.

REUTERS

RH bi bi­la pr­vi ku­pac u Eu­ro­pi, kak­va bi bi­la in­te­ro­pe­ra­bil­nost sa sa­vez­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.