Ma­li Lo­šinj bit će do­ma­ćin naj­ve­ćeg tu­ris­tič­kog okup­lja­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

Go­diš­nji skup tu­ris­tič­kih rad­ni­ka, Da­ni tu­riz­ma ko­ji se odr­ža­va­ju pot­kraj sva­ke se­zo­ne, ove će go­di­ne bi­ti u Ma­lom Lo­ši­nju. Ta­moš­nji do­ma­ći­ni ne kri­ju za­do­volj­stvo; naj­ve­će tu­ris­tič­ko okup­lja­nje do­ni­jet će im za lis­to­pad ite­ka­ko dra­go­cje­nih vi­še od ti­su­ću, a mo­žda i 1500 gos­ti­ju. Mjes­to odr­ža­va­nja mi­je­nja se, ina­če, sva­ke go­di­ne, a po­s­ljed­njih su se go­di­na iz­re­da­li Bol, Po­reč, Opa­ti­ja, Za­dar, Du­brov­nik... Na­kon lanj­skih Da­na tu­riz­ma uve­li­ke se, me­đu­tim, pri­ča­lo ka­ko idu­će do­ma­ćins­tvo pri­pa­da Ši­be­ni­ku i cen­tru ko­ji se tek gra­di. Taj se spoj za po­se­zo­nu 2017. či­nio ide­al­nim: Da­ni tu­riz­ma imat će vi­še ne­go po­god­nu dvo­ra­nu, a na ne­ki će na­čin bi­ti “ho­no­ri­ra­na” i sa­ma inves­ti­ci­ja od pe­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na. No, ti su pla­no­vi i na­mje­re iz man­da­ta mi­nis­tra tu­riz­ma An­to­na Kli­ma­na za­mr­li nje­go­vim od­la­skom, a Da­ni tu­riz­ma idu u grad odak­le nam je do­šao no­vi mi­nis­tar tu­riz­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.