Voz­ni park pri kra­ju ži­vot­nog vi­je­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ve­ći­na voz­nog par­ka jav­nog pri­je­vo­za u če­ti­ri naj­ve­ća hr­vat­ska gra­da je pri kra­ju ži­vot­nog vi­je­ka ili ga je već preš­la, 70 pos­to lo­ko­mo­ti­va u idu­ćih 10 go­di­na do­ći će do kra­ja svog rad­nog vi­je­ka, nuž­ne su mje­re osu­vre­me­nji­va­nja bro­dar­ske flo­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.