Pri­hva­će­na mol­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MARIO ZAMUDA: U Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji ne­dos­ta­je na sto­ti­ne rad­ni­ka za rad u me­tal­skoj in­dus­tri­ji i bro­do­grad­nji. Prak­su tre­ba pro­vo­di­ti u na­šoj žu­pa­ni­ji Rav­na­telj Puč­kog otvo­re­nog uči­li­šta iz Ča­kov­ca o zah­tje­vu da se prak­sa ne odra­đu­je u dru­gim žu­pa­ni­ja­ma VJERAN ŽGANECROGULJA /PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.