36.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

ob­ljet­ni­ca Gos­pi­nih uka­za­nja, či­ju vje­ro­dos­toj­nost is­tra­žu­je Ka­to­lič­ka cr­k­va, oku­pi­la je ju­čer u Me­đu­gor­ju na de­set­ke ti­su­ća vjer­ni­ka iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne i Hr­vat­ske, od ko­jih su broj­ni sti­gli pje­ši­ce, ali i iz Aus­tri­je, Ita­li­je, Nje­mač­ke, Polj­ske, SAD-a i dru­gih ze­ma­lja svi­je­ta. Puč­ku sve­tu mi­su pre­dvo­dio je žup­ni vi­kar iz Me­đu­gor­ja fra Kar­lo Lo­vrić ko­ji je is­tak­nuo da su kroz go­di­ne u Me­đu­gor­ju za­bi­lje­že­na broj­na du­hov­na i fi­zič­ka oz­drav­lje­nja što, sma­tra on, vje­ro­dos­toj­no svje­do­či o Gos­pi­noj na­zoč­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.