Va­tro­gas­ci iz Sal­z­bur­ga sti­gli na od­mor pe­de­se­to lje­to za­re­dom

Pr­vi put čla­no­vi tog va­tro­gas­nog druš­tva za­jed­nič­ki su is­plo­vi­li iz Spli­ta 1968. go­di­ne. Tje­dan od­mo­ra sta­jao je 165 ma­ra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mo­der­ni no­ma­di su mo­der­ni is­tra­ži­va­či i sve vi­še ih u se­dam da­na od­mo­ra nas­to­ji ugu­ra­ti bar dvi­je-tri des­ti­na­ci­je. Mno­gi ja­dran­ski do­ma­ći­ni ža­le za vre­me­ni­ma kad su im is­ti gos­ti do­la­zi­li de­set­lje­ći­ma, re­do­vi­to sva­kog lje­ta, i os­ta­ja­li po dva, a ne­ri­je­ko i tri tjed­na. Pro­sječ­ni se bo­ra­vak u me­đu­vre­me­nu skra­tio, a pro­ri­je­di­li su i se i “sta­ri” gos­ti. Sto­ga je danas vi­jest kad jed­na ci­je­la gru­pa stig­ne – pe­de­se­to lje­to za­re­dom! Tak­vo si je lje­to­va­nje na na­šem Ja­dra­nu, u or­ga­ni­za­ci­ji ID Ri­va to­ur­sa, pri­ušti­lo če­tr­de­set čla­no­va udru­ge do­bro­volj­nih va­tro­ga­sa­ca iz Sal­z­bur­ga. Ju­čer su sti­gli u Ri­je­ku, odak­le kre­ću na svoj tra­di­ci­onal­ni od­mor na bro­du, toč­ni­je, na dva kla­sič­na mo­tor­na je­dre­nja­ka, “Al­ba­tro­su” i “Po­sej­do­nu”. Pr­vi put čla­no­vi tog va­tro­gas­nog druš­tva za­jed­nič­ki su is­plo­vi­li iz Spli­ta dav­ne 1968. na bro­du “Po­gled”. Bi­la su to ujed­no vre­me­na pr­vih lje­to­va­nja na tra­di­ci­onal­nim je­dre­nja­ci­ma, a za­nim­lji­vo je da su na­ši vjer­ni aus­trij­ski gos­ti ta­da tje­dan od­mo­ra pla­ća­li on­daš­njih 165 nje­mač­kih ma­ra­ka. Slič­no pu­to­va­nje danas ih po oso­bi ko­šta oko 800 eura, s ti­me da su ove go­di­ne za plo­vid­bu iz­a­bra­li tzv. ka­pe­ta­no­vu ru­tu. Oplo­vit će Cres, Lo­šinj, Kor­na­te, Du­gi otok, Rab, Krk, ali ka­pe­ta­ni­ma su pre­pus­ti­li da bi­ra­ju mjes­ta i uva­le u ko­ji­ma će bro­do­vi pris­ta­ja­ti. U Ri­je­ci ih je ju­čer, ka­ko i pris­to­ji kad se ugoš­ću­je va­tro­gas­ce, do­če­ka­la fe­šta s li­me­nom glaz­bom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.