Ci­je­li tje­dan plju­sko­vi i ne­vri­je­me, za vi­kend ve­li­ki pad tem­pe­ra­tu­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pro­mje­nji­vo vri­je­me s ki­šom, plju­sko­vi­ma i grm­lja­vi­nom pra­tit će nas ci­je­li tje­dan, a u su­bo­tu će tem­pe­ra­tu­ra pas­ti za 10 stup­nje­va

U jed­nom di­je­lu da­na sun­ča­no i vru­će, u dru­gom nes­ta­bil­ni­je s ki­šom, obla­ci­ma, mo­gu­će i plju­sko­vi­ma i grm­lja­vi­nom - jed­nom ri­je­čju pro­mje­nji­vo. Tak­vo nas vri­je­me, pre­ma prog­no­zi Dr­žav­nog hi­dro­me­te­oro­lo­škog za­vo­da, oče­ku­je ci­je­li ovaj tje­dan u go­to­vo ci­je­loj Hr­vat­skoj, a do su­bo­te će se tem­pe­ra­tu­re za­dr­ža­ti uglav­nom na ra­zi­ni proš­lo­tjed­nih. U po­ne­dje­ljak će u ve­ći­ni Hr­vat­ske bi­ti iz­me­đu 30 i 33 stup­nja, a tem­pe­ra­tu­re će na kop­nu la­ga­no ras­ti do sri­je­de ka­da se u Za­gre­bu i Osi­je- ku oče­ku­je 35 stup­nje­va, dok će na Ja­dra­nu sre­di­na tjed­na do­ni­je­ti po­gor­ša­nje vre­me­na i pad tem­pe­ra­tu­re. Ipak, pra­vi šok us­li­je­dit će u su­bo­tu jer će tem­pe­ra­tu­ra u ci­je­loj zem­lji pas­ti za de­se­tak stup­nje­va, pa će ta­ko u Za­gre­bu bi­ti iz­me­đu 15 i 20 stup­nje­va, a u Spli­tu iz­me­đu 18 i 24 stup­nja. Ia­ko ni os­ta­tak tjed­na vri­je­me ne­će bi­ti po­seb­no sta­bil­no, za vi­kend će, uz pad tem­pe­ra­tu­re, uglav­nom pa­da­ti ki­ša, a oče­ku­je se i grm­lja­vin­sko ne­vri­je­me uz jak vje­tar, po­go­to­vo u unu­traš­njos­ti. Vri­je­me idu­ći tje­dan ne­će to­li­ko “div­lja­ti” je­di­no na po­dru­čju Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je gdje će bi­ti uglav­nom sun­ča­no, s bla­gim pa­dom tem­pe­ra­tu­re i mo­gu­ćom ki­šom u su­bo­tu. (es)

Spas od proš­lo­tjed­nih pak­le­nih vru­ći­na mno­gi su tra­ži­li u NP Kr­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.