U Aka­de­mi­ji zem­lje i ru­ku na­uči­te ka­ko se pra­vi ope­ka od gli­ne i sla­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net Bra­ni­mir Bra­da­rić

Pro­jekt je po­kre­nut na ima­nju Ri­bar­ska ku­ća obi­te­lji Ze­le­ni­ka, a cilj mu je očuvanje i pro­mo­ci­ja kul­tur­ne ba­šti­ne Na za­šti­će­nom ar­he­olo­škom po­dru­čju Tur­ska ske­la u Ilo­ku, na ima­nju Ri­bar­ska ku­ća obi­te­lji Ze­le­ni­ka, Druš­tvo Ilo­ča­na i pri­ja­te­lja Ilo­ka iz Za­gre­ba te OPG Iz­vor ži­vo­ta po­kre­nu­li su edu­ka­cij­ski pro­jekt Aka­de­mi­ja zem­lje i ru­ku.– Cilj nam je na­pra­vi­ti Cen­tar zem­lja­ne kul­tu­re za iz­o­braz­bu ar­hi­te­ka­ta, ali i tu­ris­ta - rek­la je Mir­ja­na Ze­le­ni­ka, idej­na za­čet­ni­ca i vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta u sklo­pu ko­jeg će se iz­ra­đi­va­ti “čer­pi­ći” i dru­gi upo­rab­ni pred­me­ti. Di­rek­tor iloč­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Ivi­ca Mi­li­če­vić po­jas­nio je ka­ko je čer­pić sta­rin­ska ope­ka iz­ra­đe­na od gli­ne i sla­me ili plje­ve ko­ja je u proš­los­ti bi­la ši­ro­ko ko­ri­šte­na u ru­ral­nom gra­đe­vi­nar­stvu. Pro­izvo­di­la se u obli­ku ne­pe­če­ne ope­ke, su­še­ne na sun­cu. – Pro­jek­ti po­put Aka­de­mi­je zem­lje

Na par­ce­li kup­lje­noj od Gra­da Ze­le­ni­ke će na­pra­vi­ti ro­bin­zon­ski kamp sa so­je­ni­ca­ma

i ru­ku upot­pu­nju­ju tu­ris­tič­ku po­nu­du i nu­de mo­gu­će smje­ro­ve u ko­ji­ma bi se tu­ri­zam u Ilo­ku mo­gao ra­zvi­ja­ti – ka­že Mi­li­če­vić. Pre­ma Ze­le­ni­ki­nim ri­je­či­ma, ri­ječ je o po­seb­nom sa­dr­ža­ju za gra­đa­ne, ali i tu­ris­te ka­kav je po­tre­ban Ilo­ku i to­me kra­ju. Upra­vo sto­ga je sve vi­še je an­ga­ži­ra­na u ovo­me pro­jek­tu, a i sve što ra­di na OPG-u Izvo­ri ži­vo­ta ve­za­no je za očuvanje i pro­mo­ci­ju kul­tur­ne ba­šti­ne. Od Gra­da Ilo­ka ot­ku­pi­li su i jed­nu par­ce­lu ko­ja je za­pra­vo ši­ka­ra s iz­vo­rom vo­de. Na toj lo­ka­ci­ji pla­ni­ra­ju na­pra­vi­ti ro­bin­zon­ski kamp sa so­je­ni­ca­ma. Obi­telj Ze­le­ni­ka poz­na­ta je i po pro­izvod­nji na­gra­đi­va­nih pje­nu­ša­ca, a gra­de i ku­ša­onu pje­nu­ša­ca, vi­na i čo­ko­lad­nih pra­li­na. – Je­di­ni smo iz Hr­vat­ske do­bi­li De­can­ter pre­po­ru­če­ni pje­nu­šac svi­je­ta 2010-2015. – is­ti­če Mir­ja­na Ze­le­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.