Sto­ti­njak gra­đa­na pro­s­vje­do­va­lo pro­tiv one­čiš­će­nja Ba­kar­skog za­lje­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sto­ti­njak gra­đa­na Ba­kra i oko­li­ce, okup­lje­nih oko ini­ci­ja­ti­ve “Za Ba­kar­ski za­ljev i za­le­đe” (BazZa), ju­čer je odr­ža­lo pro­s­vjed pro­tiv one­čiš­će­nja iz ba­kar­ske lu­ke za ra­su­ti te­ret, a to je, ka­ko je naj­av­lje­no, pr­vi u ni­zu pro­s­vjed­nih ak­tiv­nos­ti dok se sta­nje ne po­pra­vi. Pro­s­vje­dom se že­lje­lo sen­zi­bi­li­zi­ra­ti jav­nost za pro­blem one­čiš­će­nja Ba­kra i nje­go­va za­lje­va, mo­ra i zra­ka. Pro­s­vjed­na po­vor­ka kre­ta­la se uli­ca­ma Ba­kra do ula­za u pros­tor luč­kog ter­mi­na­la. Pro­s­vjed­ni­ci su no­si­li tran­s­pa­ren­te „Grad na mo­ru bez mo­ra“, „Stop eko­ci­du“, „Pos­luj­te eko­lo­ški“... Uz zvi­ždu­ke, upo­zo­ri­li su čel­ni­ke Lu­ke Ri­je­ka da su u stra­te­gi­ji ra­zvo­ja Lu­ke iz­os­ta­vi­li luč­ki ter­mi­nal Ba­kar. Is­tak­nu­to je da se ne za­la­žu za za­tva­ra­nje ter­mi­na­la ni­ti za to da rad­ni­ci os­ta­nu bez odr­žat će se u ruj­nu, a ako se ni­šta ne pro­mi­je­ni, pla­ni­ra se blo­ka­da lu­ke bar­ka­ma.

San­dru Zelj­ko sum­nji­či se da je s To­mis­la­vom Sa­uc­hom pre­ko fik­tiv­nih put­nih na­lo­ga i va­ra­ju­ći na dnev­ni­ca­ma pro­ra­čun ošte­ti­la za oko mi­li­jun ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.