Od Ko­mi­si­je se oče­ku­je pri­jed­log o bu­duć­nos­ti fi­nan­ci­ja EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Slje­de­ći tje­dan Es­to­ni­ja od Mal­te pre­uzi­ma šes­to­mje­seč­no ro­ti­ra­ju­će pred­sjed­niš­tvo Vi­je­ća EU. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja u pu­nom sas­ta­vu sas­tat će se u pe­tak u Tal­li­nu s es­ton­skom vla­dom u po­vo­du pre­uzi­ma­nja šes­to­mje­seč­nog ro­ti­ra­ju­ćeg pred­sjed­niš­tva. Ri­ječ je o tra­di­ci­onal­nom su­sre­tu na po­čet­ku sva­kog šes­to­mje­seč­nog pred­sje­da­nja. U sri­je­du se u Bruxel­le­su odr­ža­va re­do­vi­ti tjed­ni sas­ta­nak Eu­rop­ske ko­mi­si­je te se oče­ku­je da će obja­vi­ti “pri­jed­log za raz­miš­lja­nje o bu­duć­nos­ti fi­nan­ci­ja EU”. Ko­mi­si­ja je 1. ožuj­ka obja­vi­la Bi­je­lu knji­gu o bu­duć­nos­ti Eu­ro­pe, či­me je otvo­re­na jav­na ras­pra­va o mo­gu­ćim sce­na­ri­ji­ma ra­zvo­ja EU na­kon iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.