Pr­va dro­ga sa 16, smrt u 42. go­di­ni

Za­bri­nja­va po­rast tzv. le­ga­li­ca u obli­ku gno­ji­va za bi­lje i so­li za ku­pa­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net Ivi­ca Be­ti

Omjer li­je­če­nih mu­ška­ra­ca i že­na je 4,8:1, me­đu nji­ma je naj­vi­še ne­za­pos­le­nih oso­ba, a uoče­no je i to da ih ve­ći­na ži­vi s ro­di­te­lji­ma

U Eu­rop­skoj uni­ji sva­ka če­t­vr­ta odras­la oso­ba ba­rem je jed­nom u ži­vo­tu uze­la ne­ku ne­za­ko­ni­tu psi­ho­ak­tiv­nu tvar. Eu­rop­ski cen­tar za pra­će­nje dro­ga i ovis­nos­ti iz­vi­jes­tio je da se sma­nju­je broj no­vih he­ro­in­skih ovis­ni­ka, no i da­lje je po­pu­la­ran ka­na­bis, a po­seb­no za­bri­nja­va ši­re­nje no­vih sin­te­tič­kih dro­ga. Pre­ma po­da­ci­ma iz Re­gis­tra oso­ba li­je­če­nih zbog zlo­po­ra­be psi­ho­ak­tiv­nih dro­ga ko­ji se vo­di pri Hr­vat­skom za­vo­du za jav­no zdrav­s­tvo, la­ni je u Hr­vat­skoj na li­je­če­nju zbog ovis­nos­ti bi­lo 7199 oso­ba, što je, ka­žu, sim­bo­li­čan pad u od­no­su na go­di­nu pri­je, ka­da ih je bi­lo 7533.

Pr­va dro­ga već sa 16 go­di­na

– Pra­će­njem u Re­gis­tru vi­di­mo da dje­lo­va­nje sus­ta­va za pre­ven­ci­ju ovis­nos­ti i iz­van­bol­nič­ko li­je­če­nje ovis­ni­ka us­pi­je­va ovis­ni­ke za­dr­ža­ti sve du­lje u tret­ma­nu, što pri­do­no­si sma­nje­nju “re­gru­ti­ra­nja” no­vih ovis­ni­ka, po­seb­no o opi­ja­ti­ma. U sus­ta­vu je zab­lje­že­no 190 no­vih ovis­ni­ka o opi­ja­ti­ma, is­ti­ču u Za­vo­du za jav­no zdrav­s­tvo u po­vo­du 26. lip­nja, Me­đu­na­rod­nog da­na bor­be pro­tiv zlo­po­ra­be dro­ga. Omjer li­je­če­nih mu­ška­ra­ca i že­na iz­no­si 4,8:1, me­đu nji­ma je naj­vi­še ne­za­pos­le­pro­izvo­de nih oso­ba, a uoče­no je i to da ih ve­ći­na ži­vi u is­tom ku­ćans­tvu s ro­di­te­lji­ma. Pro­sječ­na dob li­je­če­nih oso­ba je 36,9 go­di­na, a umr­lih ovis­ni­ka 41,4 go­di­ne. Pr­vo uzi­ma­nje dro­ge je već sa 16 go­di­na, a do do­la­ska na li­je­če­nje obič­no pro­đe de­set go­di­na, iz­ra­ču­na­li su u HZJZ-u. Upo­zo­ra­va­ju da po­seb­no za­bri­nja­va sve ve­ća dos­tup­nost i ko­ri­šte­nje tzv. no­vih psi­ho­ak­tiv­nih tva­ri ko­je po učin­ku sli­če na tra­di­ci­onal­ne dro­ge, a ni­su kon­tro­li­ra­ne me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma za suz­bi­ja­nje zlo­po­ra­be dro­ga. Ri­ječ je o tzv. le­ga­li­ca­ma, “le­gal hig­hs”, ko­je se uglav­nom iz­van Eu­ro­pe, a na­bav­lja­ju se pre­ko onli­ne tr­go­vi­na, spe­ci­ja­li­zi­ra­nih tr­go­vi­na, smart sho­po­va i na ile­gal­nom tr­ži­štu.

Sin­tet­ski ka­na­bi­no­idi

– Iz­nim­no su opas­ne, a ve­oma po­pu­lar­ne me­đu mla­di­ma. In­te­res za ko­ri­šte­nje tzv. le­ga­li­ca pri­mje­tan je i u na­šoj žu­pa­ni­ji, a po­seb­no je to za­bri­nja­va­ju­ća po­ja­va me­đu škol­skom dje­com i mla­di­ma – ka­že li­ječ­ni­ca Di­ana Uvo­dić-Đu­rić iz ZJZ-a Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je. Sin­tet­ski ka­na­bi­no­idi na­la­ze se u mje­ša­vi­na­ma bi­lja ko­je se pro­da­ju kao os­vje­ži­va­či pros­to­ra, so­li za ku­pa­nje i gno­ji­vo za bilj­ke, a pu­še­njem iz­a­zi­va­ju učin­ke slič­ne oni­ma kad se pu­ši ma­ri­hu­ana. Pro­da­ju se i kao smo­la, bi­je­li prah, kris­ta­li ili ulje.

La­ni je u Hr­vat­skoj na li­je­če­nju zbog ovis­nos­ti bi­lo 7199 oso­ba, ne­što ma­nje ne­go go­di­nu pri­je

THINSTOCK

26. lip­nja obi­lje­ža­va se Me­đu­na­rod­ni dan bor­be pro­tiv zlo­po­ra­be dro­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.