Po­li­ci­ja u ka­mi­onu naš­la 163 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­ane

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Dvo­je hr­vat­skih dr­žav­lja­na uhi­će­no je zbog sum­nje u kaz­ne­no dje­lo neo­v­la­šte­ne pro­izvod­nje i pro­me­ta dro­ga­ma. Služ­be­ni­ci Po­li­cij­ske upra­ve brod­sko-po­sav­ske u pe­tak su u za­jed­nič­koj ak­ci­ji s ko­le­ga­ma iz PU vu­ko­var­sko-sri­jem­ske i ca­rin­skim služ­be­ni­ci­ma Mo­bil­ne je­di­ni­ce Osi­jek pri­li­kom kon­tro­le te­ret­nog vo­zi­la hr­vat­ske re­gis­tra­ci­je na od­mri­štu Sre­dan­ci na auto­ces­ti Bre­ga­na – Li­po­vac ne­da­le­ko od Sla­von­skog Bro­da pro­naš­li ne­ko­li­ko de­se­ta­ka pa­ke­ta sa sa­dr­ža­jem bilj­ne tva­ri. Ka­mi­onom je uprav­ljao 28-go­diš­njak, s ko­jim se na­la­zi­la 43-go­diš­nja su­vo­za­či­ca. De­talj­nom pre­tra­gom vo­zi­la i po­lu­pri­ko­li­ce pro­na­đe­no je vi­še od 163 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­ane. Osum­nji­če­ni su uz kaz­ne­nu pri­ja­vu pre­da­ni pri­tvor­skom nad­zor­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.