Ko­pri­va i elik­si­ri glav­ne zvi­jez­de Re­ne­san­s­nog fes­ti­va­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U Ko­priv­ni­ci je pred­stav­ljen Re­ne­san­s­ni fes­ti­val ko­jem će glav­na te­ma bi­ti ko­pri­va i elik­si­ri, s na­gla­skom na nji­hov utje­caj na zdrav­lje i lje­po­tu. Me­đu iz­la­ga­či­ma će od 24. do 27. ko­lo­vo­za ta­ko bi­ti i broj­ni uz­ga­ji­va­či lje­ko­vi­tog bi­lja, aro­ma­te­ra­pe­uti, pro­izvo­đa­či zdra­ve hra­ne i do­da­ta­ka pre­hra­ni... Gra­do­na­čel­nik Mi­šel Jak­šić is­ti­če da je Re­ne­san­s­ni fes­ti­val tu­ris­tič­ki pro­izvod ko­ji se mo­že mje­ri­ti s ne­kim mor­skim tu­ris­tič­kim ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma. Pred­stav­ljen je i par­fem od ko­pri­ve iz­ra­đen u su­rad­nji s De­ja­nom Le­va­či­ćem iz Ča­kov­ca, a sa­dr­ži i esen­ci­ju ko­ju je pre­ma re­cep­tu sve­te Hil­de­gar­de iz­ra­di­la Vlat­ka Ja­neš Po­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.