Ul­ti­ma­tum je su­pro­tan me­đu­na­rod­nom pra­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Tur­ski pred­sjed­nik Tayyip Er­do­gan re­kao je da je ul­ti­ma­tum ko­ji su Ka­ta­ru pos­ta­vi­li Sa­udij­ska Ara­bi­ja i nje­zi­ni sa­vez­ni­ci su­pro­tan me­đu­na­rod­nom pra­vu te da su po­zi­vi da se za­tvo­ri tur­ska ba­za u toj zem­lji iz­raz ne­po­što­va­nja pre­ma Tur­skoj. Ka­tar je pri­ti­sak su­sjed­nih ze­ma­lja opi­sao kao ile­gal­nu blo­ka­du te ka­zao da zah­tje­vi Sa­udij­ske Ara­bi­je, Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, Egip­ta i Ba­hre­ina – za­tva­ra­nje Al Ja­ze­ere, pre­ki­da­nje ve­za s Ira­nom, za­tva­ra­nje tur­ske voj­ne ba­ze i pla­ća­nje od­šte­ta – ni­su ni ra­zum­ni ni os­tva­ri­vi.

Pred­sjed­nik Trump pro­zvao je svog pret­hod­ni­ka Ba­rac­ka Oba­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.