Trump: Oba­ma je pu­no pri­je iz­bo­ra znao sve o Ru­si­ji i ni­je ni­šta uči­nio

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump pro­zvao je svo­ga pret­hod­ni­ka Ba­rac­ka Oba­mu zbog na­či­na na ko­ji je pos­tu­pao s po­da­ci­ma o ru­skom uple­ta­nju u iz­bo­re. – Upra­vo sam čuo da je Oba­ma pu­no pri­je iz­bo­ra znao sve o Ru­si­ji i da ni­je ni­šta uči­nio – re­kao je pred­sjed­nik Trump za Fox News. The Wa­shin­g­ton Post obja­vio je da je Oba­ma od CIA-e pri­mio br­zo­jav u ko­je­mu se po­tan­ko na­vo­de ins­truk­ci­je ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na ru­skim ope­ra­tiv­ci­ma da po­ra­ze ili na­šte­te Hil­lary Clin­ton te da po­mog­nu da se iz­a­be­re Trump.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.