Za­bi­la se autom u lju­de ko­ji su sla­vi­li Baj­ram

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Bri­tan­ska po­li­ci­ja uhi­ti­la je že­nu ko­ja se u Newcas­tleu, gra­du na sje­ve­ru V. Bri­ta­ni­je, u ne­dje­lju auto­mo­bi­lom za­le­tje­la u lju­de ko­ji su obi­lje­ža­va­li Ra­ma­zan­ski baj­ram, ali taj in­ci­dent u ko­jem je oz­li­je­đe­no naj­ma­nje šest oso­ba me­đu ko­ji­ma i dje­ca, ju­čer još ni­su po­ve­zi­va­li s te­ro­riz­mom, jav­lja agen­ci­ja DPA. Au­to­mo­bil se za­le­tio u lju­de ko­ji su se oku­pi­li kod sport­skog cen­tra Wes­t­ga­te. U sku­pi­ni su bi­li uglav­nom mus­li­ma­ni ko­ji su obi­lje­ža­va­li Ra­ma­zan­ski baj­ram, ka­že se u iz­vješ­ću. Ne­ki svje­do­ci is­ti­ču da je že­na iz­gu­bi­la nad­zor nad auto­mo­bi­lom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.