Vu­čić smi­rio opor­bu u svo­joj stran­ci, Ana Br­na­bić si­gur­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (Bra­ni­mir Bra­da­rić)

U jed­nom tre­nut­ku ra­zi­na nes­la­ga­nja bi­la je to­li­ka da je SNS otvo­re­no za­pri­je­tio ras­pi­si­va­njem pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra

U sje­ni pom­pe oko ina­ugu­ra­ci­je Alek­san­dra Vu­či­ća, vla­da­ju­ći SNS vo­di raz­go­vo­re oko osi­gu­ra­va­nja ve­ći­ne u Skup­šti­ni ka­ko bi man­da­tar­ka Ana Br­na­bić mo­gla bi­ti iz­gla­sa­na za pre­mi­jer­ku. Na­ime, Vu­či­će­va ide­ja da ga na pre­mi­jer­skom mjes­tu za­mi­je­ni nes­tra­nač­ka oso­ba, ko­ja je uz to i dek­la­ri­ra­na pri­pad­ni­ca LGBT po­pu­la­ci­je, kod dijela člans­tva SNS-a iz­a­zva­la je nes­la­ga­nje. U jed­nom tre­nut­ku ra­zi­na nes­la­ga­nja bi­la je to­li­ko da je SNS otvo­re­no za­pri­je­tio ras­pi­si­va­njem pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra. Ipak, taj dio Vu­čić je auto­ri­te­tom sa­ni­rao, ali os­tao je bez po­dr­ške zas­tup­ni­ka Je­dins­tve­ne Sr­bi­je i Mo­ame­ra Zu­kor­li­ća. To ipak Vu­či­ću i SNS-u ne­će pred­stav­lja­ti pro­blem, ta­ko da će Ana Br­na­bić do 30. lip­nja, ka­da is­tje­če i za­kon­ski rok, pos­ta­ti pre­mi­jer­ka Sr­bi­je. Pre­ma za­mis­li Vu­či­ća, Vla­du Sr­bi­je ubu­du­će će vo­di­ti Br­na­bić, ko­ja će bi­ti pre­mi­jer­ka i za­du­že­na za gos­po­dar­stvo i Ivi­ca Da­čić, ko­ji će vo­di­ti vanj­ske pos­lo­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.