Če­t­vr­ti­na po­pu­la­ci­je u Mos­ta­ru su stu­den­ti, tu­ri­zam u us­po­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Mos­tar je pri­je ra­ta bio poz­na­ti in­dus­trij­ski cen­tar, s ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma od ko­jih je, uz ne­ko­li­ko iz­nim­ki, os­ta­la tek sje­na. No, danas je u gra­du naj­br­že ras­tu­ća industrija tu­ri­zam. Na­ža­lost, s uglav­nom jed­nod­nev­nim iz­le­ti­ma ka­da tu­ris­ti ko­ji do­la­ze u Du­brov­nik, Split, na Ja­dran ili u Me­đu­go­rje svra­te i do Mos­ta­ra. No, to je i grad stu­de­na­ta. Na dva jav­na sve­uči­li­šta stu­di­ra čak 23.500 stu­de­na­ta, što je go­to­vo če­t­vr­ti­na po­pu­la­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.